Skarga nauczyciela na Dyrektora Szkoły do Kuratorium – wzór

17,00 

Na dyrektora szkoły mogą skarżyć się nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale również zatrudnieni w placówce nauczyciele. Każdy pedagog pracujący w danej szkole jest podwładnym dyrektora, dlatego taka skarga przypomina skargę na pracodawcę. Adresatem pisma może być nie tylko kuratorium, ale również organ prowadzący szkołę czy Państwowa Inspekcja Pracy. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi na nauczyciela, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium?

Kuratorium pełni nad szkołą nadzór pedagogiczny. Sprawdza, czy placówka jest prowadzona zgodnie z przepisami, czy nauczyciele i dyrektor przestrzegają zapisów Karty nauczyciela, praw ucznia, praw dziecka i wewnętrznego statutu placówki.

W związku z tym przykładowa skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium powinna wiązać się z nieprzestrzeganiem przez niego przepisów prawa oświatowego (Karty nauczyciela) lub regulaminu placówki. W praktyce, pisma kierowane do kuratorium dotyczą najczęściej:

  • nieprawidłowego zatrudnienia,
  • nieuzasadnionych zmian kadrowych,
  • niezapewniania odpowiednich warunków do nauki, wychowania i opieki,
  • odmowy udzielenia urlopu,
  • niesłusznego wymierzenia kary dyscyplinarnej,
  • niewłaściwego zachowania dyrektora, np. dyskryminacji, mobbingu,
  • niewywiązywania się z obowiązków zawartych w umowie,
  • nieprawidłowości związanych z zarządzaniem środkami finansowymi szkoły,
  • problemów z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym, itd. 

Co istotne, kuratorium nie zawsze okaże się właściwym adresatem takich skarg. W przypadku, kiedy pismo powinno trafić do innego organu, kurator przekieruje je w terminie 7 dni do odpowiedniego podmiotu, np. organu prowadzącego lub PIP.

Jak napisać skargę nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium?

Przed wniesieniem skargi do kuratorium nauczyciel może porozumieć się z kuratorem lub wicekuratorem w ramach konsultacji. Taka rozmowa pozwala ocenić, czy sprawa powinna zostać zgłoszona właśnie do tego organu.

Do przygotowania pisemnej skargi można użyć natomiast sprawdzonego wzoru skargi nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium. Należy pamiętać przy tym, że dokument musi zawierać dane osobowe wnoszącego, ponieważ pisma anonimowe mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Skarga powinna dokładnie i rzeczowo opisywać problem. Warto też poprzeć uwzględnione w niej argumenty odpowiednimi dowodami. 

Czym może skutkować skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium?

Prawidłowo wniesiona skarga do kuratorium zobowiązuje ten organ do zbadania sprawy i ustosunkowania się do treści pisma w terminie 30 dni. Skarga powinna prowadzić do przeprowadzenia w placówce kontroli, która pozwoli sprawdzić, czy przedstawione w niej zarzuty są zgodne ze stanem faktycznym.

Wizytator w ramach kontroli ma upewnić się, czy szkoła jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem. Pracownik kuratorium może dokonać tego na podstawie kontroli dokumentacji i rozmów z nauczycielami.

Jeśli okaże się, że dyrektor faktycznie popełnił zarzucane mu czyny, może zostać ukarany dyscyplinarnie. Zostanie także zobowiązany do wykonania konkretnych poleceń – wytyczne są dla niego obligatoryjne do realizacji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga nauczyciela na Dyrektora Szkoły do Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)