Polityka Prywatności określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania Danych osobowych Użytkowników oraz informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą Plików Cookies, służących realizacji przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Definicja 

Administrator – właściciel i operator Portalu: Grzegorz Szwaciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Szwaciński z siedzibą w Koninie przy ul. Energetyka 2/18, kod pocztowy 62-510, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6652595985.

Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis, a następnie zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkowników, wykorzystywane przez Użytkowników podczas korzystania ze stron www. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz swój unikalny numer.

Dane osobowe – informacje o Użytkowniku, dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Materiał – jakikolwiek tekst, zdjęcie, obraz lub innego rodzaju dane, zmieszczone w ramach Portalu przez Operatora oraz Użytkownika, w tym informacje o Prawniku zamieszczone na Profilu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem szkolaglobalna.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenia, wykorzystywane przez Użytkowników do korzystania z Serwisu.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Ochrona Danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Grzegorz Szwaciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Szwaciński z siedzibą w Koninie przy ul. Energetyka 2/18, kod pocztowy 62-510, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6652595985.
 2. W trosce o prywatność Użytkowników, Administrator przedsięwziął wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu.
 3. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie przez Użytkownika i będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich został stworzony Serwis, tj.:
  1. w celu założenia Profilu i zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z jego funkcjonalności w zakresie uzależnionym od charakteru Profilu. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w przypadku osób fizycznych, które kontaktują się za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu, przetwarzane są w celu wynikającym z treści wiadomości i w zakresie wyznaczonym charakterem żądanej czynności, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, czy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. w przypadku Użytkowników Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku, z którym wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych  wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującym.
   • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej Umowy (w tym windykacji i odszkodowań);
   • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytuły zawartej Umowy;
   • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
   • archiwizacji;
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Każdy Użytkownik, bez wyjątku, posiada prawo do sprawdzania, poprawiania, przenoszenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały pozyskane. Po tym okresie Dane osobowe Użytkownika zostają automatycznie usuwane.
 7. Administrator nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom danych osobowych Użytkowników.
 8. Serwis umożliwia Użytkownikowi wgląd do swoich Danych osobowych oraz ich modyfikację lub usunięcie. Wniosek o wgląd, modyfikacja lub usunięcie Danych osobowych należy przesyłać na adres email: g.szwacinski@vp.pl.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jego danych osobowych – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić Urządzenie.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:
  1. Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.
  2. Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie dalej możliwe, z wyłączeniem funkcji Serwisu, które w związku ze swoimi funkcjonalnościami wymagają Plików Cookies.
 6. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.
 7. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 8. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji i wygody korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
  2. rozpoznania Urządzenia Użytkownika i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do konkretnego Urządzenia;
  3. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;
  6. zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;
  7. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika na Serwisie;
  8. zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  9. zbierania anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
  10. świadczenia usług reklamowych;
  11. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów do preferencji Użytkownika;
  12. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
  13. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług przez Administratora.
 2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Prywatności na stronach Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Search for products (0)