1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona SzkolaGlobalna.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę SzkolaGlobalna.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę SzkolaGlobalna.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony SzkolaGlobalna.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie SzkolaGlobalna.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – Grzegorz Szwaciński wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Szwaciński, adres siedziby: ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, adres do doręczeń: ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: g.szwacinski@vp.pl
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. PRODUKT/USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Zakup produktów cyfrowych w postaci wzorów pism i innych dokumentów.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: g.szwacinski@vp.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem SzkolaGlobalna.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością SzkolaGlobalna.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony SzkolaGlobalna.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony SzkolaGlobalna.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną, oraz karną.

7. CZAS DOSTAWY I CENNIK

Każdy wzór pisma, który znajduje się w obrębie strony SzkolaGlobalna.pl kosztuje 17 zł, a czas jego dostawy jest natychmiastowy. Jako kupujący otrzymasz zakupiony produkt automatycznie po dokonaniu płatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

9. PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY ZA POMOCĄ PayU.pl

Płatność za każdy produkt czy usługę w obrębie serwisu odbywa się poprzez szybkie płatności PayU.pl.

Podczas składania zamówienia zostajesz skierowany na strony firmy PayU.pl, która obsługuje płatności. Tam zostaniesz poproszony o podanie swoich danych. Połączenie ze stroną PayU.pl jest szyfrowane i 100% bezpieczne. Twoje dane trafiają bezpośrednio do Twojego banku i nie są przechowywane w innym miejscu!

Schemat transakcji

 1. Na niniejszej stronie znajdują Państwo informacje na temat wygodnych sposobów zapłaty oferowanych razem z PayU.pl.
 2. Podczas realizacji zamówienia dokonują Państwo wyboru typu sposobu zapłaty.
 3. Po wysłaniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart.
 4. Ostatnią czynnością jest obciążenie rachunku bankowego lub też karty płatniczej/kredytowej.
 5. Beneficjentem wpłaty w przypadku każdej płatności jest konto “PayU.pl”.
 6. Zapłata za produkt na stronie SzkolaGlobalna.pl za pomocą płatności PayU.pl znacząco przyspieszy realizację Państwa zamówienia.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem płatności czuwają specjaliści, a także profesjonalny Dział Obsługi Klienta.

Search for products (0)