Program naprawczy w Szkole – wzór

17,00 

Program naprawczy w szkole opracowywany jest po przeprowadzeniu egzaminów ogólnopolskich i po otrzymaniu ich wyników, ponieważ na tej podstawie ocenia się jakość pracy placówki. Jeśli wyniki są słabe, kuratorium oświaty zleca opracowanie programu naprawczego dyrektorowi. Jak powinien wyglądać taki dokument?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru programu naprawczego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest program naprawczy w szkole?

Jak zostało wspomniane, przykładowy program naprawczy w szkole może przygotować jedynie dyrektor na polecenie organu sprawującego nad placówką nadzór pedagogiczny, na podstawie art. 34 ustawy o systemie oświaty. Program ten opracowuje się w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania.

Rozwiązanie nie znajduje zastosowania w stosunku do poszczególnych uczniów, chyba że statut danej szkoły przewiduje takie indywidualne programy naprawcze. Zasadniczo, przepisy prawa powszechnego nakazują jedynie udzielić pomocy uczniom otrzymującym negatywne oceny, między innymi poprzez uzupełnienie braków.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Na czym polega stworzenie programu naprawczego w szkole?

Program naprawczy w szkole sporządza się na podstawie wyników egzaminów ogólnopolskich, na przykład egzaminu ośmioklasisty czy egzaminu maturalnego. Jeśli kuratorium oświaty zleci dyrektorowi opracowanie takiego programu, szkoła musi:

  • przeprowadzić analizę wyników egzaminu,
  • sformułować wnioski i zalecenia,
  • zorganizować procesy edukacyjne w szkole z uwzględnieniem sformułowanych wcześniej wniosków i zaleceń. 

Ostatnie działania to właśnie program naprawczy w szkole, czyli czynności, które mają służyć podniesieniu jakości procesów edukacyjnych w danej placówce. Program reguluje się na piśmie, do czego można użyć wzoru programu naprawczego w szkole.

Warto wspomnieć przy tym, że jeśli organ sprawujący nadzór pedagogiczny zleca opracowanie programu naprawczego, to również przekazuje kierującemu placówką własne uwagi i wnioski, które trzeba uwzględnić w treści dokumentu. 

Jak zazwyczaj wygląda program naprawczy w szkole?

Każdy program naprawczy – dla szkoły, dla ucznia, dla klasy – składa się z podobnych elementów. Należy uwzględnić w nim zatem:

  • opis stanu wyjściowego,
  • oznaczenie celu programu naprawczego,
  • opis oczekiwanych efektów, 
  • opis działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów,
  • sposób monitorowania programu,
  • metody ewaluacji programu.

Zasadnicza treść programu, czyli planowane działania, zależne są w głównej mierze od problemu, jaki mają one rozwiązać. Przykładowo, kiedy problemem jest agresja wśród uczniów, program naprawczy może bazować na prowadzeniu dodatkowych zajęć z etyki.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Program naprawczy w Szkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)