Monitorowanie podstawy programowej – wzór

17,00 

Monitorowanie podstawy programowej stanowi formę realizacji nadzoru pedagogicznego. Monitorowaniem podstawy programowej zajmuje się dyrektor oraz wszyscy nauczyciele. Jak wygląda proces monitorowania realizacji podstawy programowej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest monitorowanie podstawy programowej?

Mianem monitorowania podstawy programowej określa się te działania prowadzone w placówce oświatowej, które polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej placówki. Monitorowanie prowadzi się w sposób stały, cykliczny. Realizacja podstawy programowej powinna odbywać się w każdej sferze życia szkolnego.

Oznacza to, że monitorowanie może dotyczyć:

 • realizacji treści z podstawy programowej w odniesieniu do wymagań ogólnych i szczegółowych, a także w stosunku do treści nauczania,
 • efektów realizacji treści z podstawy programowej w celu określenia, czy i w jakim zakresie uczniowie osiągnęli przewidywane efekty (wyniki prac klasowych, sprawdzianów),
 • gospodarowania czasem edukacyjnym w odniesieniu do ilościowej realizacji zajęć edukacyjnych na podstawie zapisów w dzienniku,
 • warunków i sposobu realizacji treści, na przykład wyposażenie sali lekcyjnej czy sali gimnastycznej.

Na jakiej podstawie dokonuje się monitorowania podstawy programowej?

Przykładowe monitorowanie podstawy programowej może polegać na zbieraniu i analizowaniu informacji pozyskanych poprzez:

 • obserwację, np. arkusz obserwacji zajęć,
 • testy pedagogiczne, np. karty pracy ucznia,
 • wywiad (rozmowy),
 • ankiety, 
 • analizę dokumentów.

Przepisy nie określają, w jaki sposób należy dokumentować monitorowanie podstawy programowej w szkole. Decyzję w tym zakresie podejmuje każdorazowo dyrektor danej placówki. Wybrane przez niego działania powinny dostarczyć jednak rzetelnych informacji o stanie realizacji podstawy programowej. 

Na jakiej podstawie wypełnia się wzór monitorowania podstawy programowej?

Wzór przykładowego monitorowania podstawy programowej dyrektor może wypełnić na podstawie:

 • planu nadzoru pedagogicznego, który określa działania w zakresie monitorowania stopnia realizacji podstawy programowej, 
 • protokołów z zebrań rady pedagogicznej, 
 • sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
 • szkolnych zestawów programów nauczania – uwzględniają całość podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • dokumentów kontrolnych, które dotyczą kontroli dzienników lekcyjnych, obserwacji zajęć, analizy wyników klasyfikacji, sprawdzianów czy egzaminów,
 • dokumentów potwierdzających prowadzenie przez nauczycieli analiz osiągnięć dydaktycznych, związanych z działalnością społeczną, wynikających z indywidualnych predyspozycji i uzdolnień uczniów, osiągnięć uczniów związanych z pokonywaniem własnych trudności i słabości.

Realizacji podstawy programowej należy doszukiwać się zarówno w działalności dydaktycznej, jak i wychowawczej czy opiekuńczej szkoły. Z tego względu monitorowanie realizacji podstawy programowej nie dotyczy jedynie treści przekazywanych uczniom na zajęciach. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Monitorowanie podstawy programowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)