Sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole – wzór

17,00 

Dyrektorzy nie są prawnie zobowiązani do sporządzania sprawozdań z kontroli zarządczej w szkole. Taki obowiązek może nakładać na kierujących placówkami oświatowymi organ prowadzący, czyli jednostka samorządu terytorialnego. Sprawozdanie z kontroli zarządczej to nic innego jak sprawozdanie z realizacji planu działalności szkoły.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania z kontroli zarządczej w szkole, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co należy uwzględnić w sprawozdaniu z kontroli zarządczej w szkole?

Za przygotowanie przykładowego sprawozdania z kontroli zarządczej w szkole odpowiada jej zarządca, czyli dyrektor placówki. Sprawozdanie pozwala zweryfikować to, jak kierujący placówką zarządza nią w ramach realizacji planu działalności szkoły. Kontrola zarządcza może obejmować między innymi:

 • organizację pracy szkoły, czyli realizację podstawowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 
 • przestrzeganie dyscypliny przez pracowników szkoły,
 • gospodarowanie finansami i mieniem, tj. wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym, prawidłowe wynagradzanie pracowników, inwentaryzowanie składników majątkowych,
 • organizację pracy szkoły z uwzględnieniem zgodności dokumentacji z przepisami,
 • efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, w tym kontrolowanie zapisów w dziennikach, pełnienia dyżurów, rozpoczynania i kończenia pracy w odpowiednim czasie, 
 • bezpieczeństwo w szkole, np. wprowadzenia procedur ewakuacyjnych.

Sprawozdanie powinno oceniać, czy dyrektor dobrze wywiązał się ze swoich obowiązków. Zatem wnioski z kontroli zarządczej mogą być pozytywne lub negatywne. Jeśli sprawozdanie zawiera negatywną ocenę poszczególnych działań, powinno stanowić podstawę podjęcia działań naprawczych (mających na celu poprawę jakości zarządzania szkołą). 

Przykładowe wnioski do sprawozdania z kontroli zarządczej w szkole

Do opracowania sprawozdania dyrektor może użyć przykładowego wzoru sprawozdania z kontroli zarządczej w szkole. Dokument zawiera propozycje wniosków, którymi można kierować się podczas przygotowywania własnego sprawozdania. Przykładowe wnioski do sprawozdania mogą wyglądać następująco:

 • dyrektor otrzymywał dokumentację szkolną do wglądu,
 • dyrektor określił zakres czynności pracowników na piśmie,
 • zadania szkoły były wykonywane terminowo, według zatwierdzonego planu pracy,
 • księgowość placówki była prowadzona prawidłowo, itd. 

W końcowej części sprawozdania powinno pojawić się też podsumowanie. Na zakończenie dyrektor może podsumować swoją pracę na przykład poprzez stwierdzenie braku zaniedbań czy uchybień w realizacji obowiązków związanych z zarządzaniem placówką. 

Jak może wyglądać przykładowe sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole?

Sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole może przyjmować postać tabeli, w której dyrektor wyszczególni – na podstawie planu działalności na dany rok – poziom realizacji określonych celów. Przykładowe cele, jakie można uwzględnić w takim zestawieniu to:

 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli specjalistów,
 • modernizacja obiektów szkolnych w celu podniesienia jakości i komfortu pracy,
 • optymalizacja kosztów utrzymania obiektu itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie z kontroli zarządczej w szkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)