Uzupełniony dziennik praktyk Oligofrenopedagogika

17,00 

Oligofrenopedagogika jest dziedziną pedagogiki specjalnej, która zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi. Osoba, która chce zostać oligofrenopedagogiem, musi dysponować wiedzą specjalistyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz terapii. Dzięki temu będzie w stanie wspierać swoich podopiecznych w całym procesie ich rozwoju i nauki. Jakie zadania może mieć zatem praktykant na studiach oligofrenopedagogiki oraz jak powinien on wypełnić swój dziennik praktyk?

Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest oligofrenopedagogika?

Jak zostało wspomniane, oligofrenopedagogika to jedna z dziedzin pedagogiki specjalnej, która skupia się na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Specjalista z tej dziedziny ma za zadanie wykorzystać potencjał rozwojowy osoby chorej, a także:

 • przygotować ją do samodzielności,
 • pracować nad jej zachowaniem i kontrolą emocji,
 • przygotować podopiecznego do pracy w zawodzie,
 • wspierać rodziców lub opiekunów prawnych podopiecznego,
 • pomagać podopiecznemu w codziennym życiu, czyli między innymi uczyć go właściwego gospodarowania pieniędzmi, szanowania zasad współżycia społecznego czy korzystania z przywilejów osób niepełnosprawnych. 

Kim jest oligofrenopedagog?

Oligofrenopedagog jest specjalistą, który zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Taka osoba odpowiada zarówno za edukację, jak i za terapię oraz rehabilitację swoich podopiecznych. Powinna tworzyć środowisko edukacyjne, które umożliwi osobie chorej jak najlepszy rozwój oraz zwiększy jej samodzielność. 

Student, który ukończył kierunek oligofrenopedagogiki, posiada kompetencje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami wymagającymi wsparcia w zakresie rozwoju umysłowego i społecznego. Jego głównymi zadaniami są natomiast:

 • wspieranie pedagogów specjalnych i nauczycieli w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, 
 • zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego podopiecznego, co obejmuje stosowanie odpowiednio dobranych do potrzeb i możliwości każdej osoby technik i metod pracy,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami, która polega między innymi na wspólnym opracowaniu celów wychowawczych i planów działań.

Oligofrenopedagog może pracować w szkole specjalnej lub w szkole integracyjnej. Osoba, która chce sprawdzić się w tym zawodzie, musi:

 • wykazać zaangażowanie,
 • dysponować odpowiednią wiedzą,
 • być empatyczna. 

Jeśli praca z osobami niepełnosprawnymi stanowi dla studenta nie tylko wyzwanie, ale też źródło satysfakcji, wybór takiego kierunku kształcenia powinien okazać się trafną decyzją. Warto pamiętać przy tym, że oligofrenopedagogiki można uczyć się przede wszystkim na studiach podyplomowych.

Konieczne jest także odbycie praktyk, które pozwalają na zgromadzenie niezbędnego doświadczenia – zwykle jest to 180 godzin praktyk z podziałem na praktykę o charakterze obserwacyjno‐asystenckim i praktykę o charakterze asystencko‐pedagogicznym. 

Praktyki na kierunku oligofrenopedagogika

Praktyki na studiach podyplomowych oligofrenopedagogika najczęściej dzielą się na kilka komponentów. Na pierwszym etapie student nie prowadzi zajęć samodzielnie, lecz obserwuje je – hospitacja zajęć. Z kolei na kolejnych etapach przygotowuje się do pracy w zawodzie i prowadzi zajęcia samodzielnie pod okiem specjalistów.

Praktyki mają kształtować między innymi kompetencje wychowawcze, dydaktyczne i terapeutyczne studenta. Wolno jest odbyć je w:

 • przedszkolach specjalnych,
 • szkołach  specjalnych i placówkach  specjalnych,
 • w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych pod warunkiem, że uczą się w nich dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz że opiekunem praktyki będzie wykwalifikowany oligofrenopedagog. 

Jako praktykant oligofrenopedagogiki student powinien:

 • asystować przy planowaniu i prowadzeniu zajęć,
 • prowadzić zajęcia ze specjalistą,
 • samodzielnie prowadzić zajęcia,
 • planować i omawiać prowadzone zajęcia.

Dziennik praktyk oligofrenopedagogika

Wielu studentów zastanawia się, jak wypełnić dziennik praktyk oligofrenopedagogika. Dokument ten jest niezbędny, aby można było zaliczyć praktyki studenckie. Ma on jednak znaczenie nie tylko dla uczelni, ale i dla samego studenta. Pozwala rejestrować doświadczenia i analizować je w celu doskonalenia własnych umiejętności. Na podstawie wypełnionego dziennika można też oceniać swoje postępy.

Z kolei wykładowcom dzienniki praktyk pozwalają identyfikować obszary, które wymagają wzmożonej pracy, a także monitorować postępy studentów i udzielać im potrzebnych wskazówek w celu doskonalenia ich umiejętności. Na podstawie dzienników uczelnia może również modyfikować programy praktyk i wprowadzać w nich niezbędne zmiany działające na korzyść przyszłych specjalistów.

Wypełniony dziennik praktyk oligofrenopedagogika zawiera informacje o zadaniach realizowanych przez praktykanta. Jak zostało wspomniane, student w trakcie takiej praktyki zajmuje się natomiast między innymi asystowaniem przy prowadzeniu zajęć przez specjalistów oraz samodzielnym prowadzeniem zajęć i omawianiem ich z opiekunem praktyk. Dziennik może zawierać zatem między innymi takie informacje jak:

 • zapoznanie się z planami pracy dydaktyczno‐wychowawczej i terapeutycznej,
 • poznanie stosowanych w placówce form działań wspierających ucznia,
 • dokonanie analizy dokumentów, takich jak IPET czy WOPFU,
 • prowadzenie dokumentacji z obserwowanych zajęć,
 • obserwowanie działań podejmowanych przez opiekuna praktyk.

Uzupełniony dziennik praktyk oligofrenopedagogika stanowi sprawozdanie z czynności podejmowanych przez studenta w toku praktyki zawodowej i jest podstawą zaliczenia praktyki.

Jak wypełnić dziennik praktyk oligofrenopedagogika?

Każdy dziennik praktyki studenckiej składa się z tygodniowych kart praktyki, w których student powinien uwzględnić informacje o wykonywanych zadaniach wraz z datą i godzinami swojej pracy. Karta tygodniowa praktyk wypełniona oligofrenopedagogika może obejmować zadania z kategorii: obserwowanie, współdziałanie, pełnienie roli opiekuna/nauczyciela, analizowanie. 

Przykładowe czynności, jakie podejmuje praktykant zależnie od etapu praktyki zawodowej to między innymi:

 • zapoznanie się ze specyfiką szkoły/placówki,
 • poznanie sposobu funkcjonowania szkoły/placówki – organizacji pracy, pracowników, podopiecznych, dokumentacji,
 • obserwowanie aktywności uczniów,
 • obserwowanie interakcji na linii dorosły-dziecko, dziecko-dziecko,
 • obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk, 
 • obserwowanie sposobu funkcjonowania uczniów w trakcie zajęć,
 • obserwowanie sposobu oceniania uczniów,
 • obserwowanie działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą,
 • współdziałanie w podejmowaniu działań wychowawczych,
 • współdziałanie w prowadzeniu zajęć wychowawczych, 
 • współdziałanie w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
 • współdziałanie w organizowaniu pracy w grupach, 
 • pełnienie roli opiekuna‐wychowawcy i nauczyciela, 
 • poznawanie uczniów, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i  zdolności,  
 • sprawowanie opieki nad grupą,
 • podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
 • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności  uczniów,
 • podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, 
 • współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem,
 • prowadzenie dokumentacji praktyki,
 • ocena własnego funkcjonowania,
 • ocena przebiegu prowadzonych działań,
 • konsultacje z opiekunem praktyk,
 • omawianie zgromadzonych doświadczeń.

Aby ułatwić sobie prowadzenie dokumentacji praktyk, student może wykorzystać przykładowo wypełniony dziennik praktyk oligofrenopedagogika, dostosowując wzór do swoich potrzeb.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzupełniony dziennik praktyk Oligofrenopedagogika”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)