Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

17,00 

Stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej po tym, jak nauczyciel uzyska zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Decyzję należy wydać do 31 sierpnia tym nauczycielom, którzy wniosek o podjęcie postępowania złożyli do 30 czerwca danego roku.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy nauczyciel otrzymuje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?

Aby otrzymać stopień awansu nauczyciela kontraktowego, pedagog musi zrealizować plan rozwoju zawodowego w okresie 9 miesięcy. Nauczyciel realizuje staż pod okiem opiekuna stażu. Zgodnie z przepisami, w tym okresie dyrektor powinien zapewnić nauczycielowi warunki do:

 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i innych zajęć prowadzonych w szkole,
 • udziału w formach doskonalenia zawodowego, 
 • korzystania z pomocy biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na ręce dyrektora, a ten dokonuje oceny jego dorobku zawodowego.

Następnie nauczyciel wnosi o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Komisja ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań, a następnie wydaje decyzję, na podstawie której dyrektor przygotowuje akt nadania stopnia awansu zawodowego. 

Jak przygotować akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?

Do przygotowania aktu nadania stopnia awansu zawodowego dyrektor może użyć sprawdzonego wzoru aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Dokument spełnia wszystkie wymogi formalne.

Pozwala potwierdzić fakt uzyskania określonych uprawnień pochodzących od władzy publicznej. Jest też ważny dla wszystkich potencjalnych pracodawców. Pismo stanowi przykład decyzji administracyjnej, a ta musi zawierać między innymi:

 • podstawę prawną,
 • datę wydania,
 • dane nauczyciela,
 • datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu, bądź datę wydania zaświadczenia o akceptacji komisji,
 • nadany stopień awansu zawodowego,
 • informacja o poziomie wykształcenia nauczyciela,
 • pouczenie o możliwości wniesienia odwołania,
 • podpis i pieczęć organu,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne – na osobnym druku. 

Jedynie akt nadania zawierający wszystkie wymagane elementy formalne będzie traktowany jako ważny w świetle prawa, dlatego warto sporządzić go w oparciu o sprawdzony wzór. 

Stopień awansu nauczyciela kontraktowego a zmiany w przepisach

Należy wiedzieć, że stopień nauczyciela kontraktowego można było nadawać pedagogom do 31 sierpnia 2022 roku. W obecnym stanie prawnym pierwszym stopniem awansu zawodowego jest stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie jest nauczycielem początkującym, a stopniem awansu zawodowego, jaki może uzyskać w trakcie swojej kariery jest:

 • stopień nauczyciela mianowanego,
 • stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Dotyczy to osób, które rozpoczynają pracę w zawodzie lub nie posiadają jeszcze stopnia awansu zawodowego. Analizując nowe przepisy, można dojść do wniosku, że stopień awansu nauczyciela kontraktowego “zniknął”.

Należy wiedzieć jednak, że zgodnie z art. 10 KN nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 roku uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, ale nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, ten drugi stopień awansu zawodowego uzyskują według przepisów, które obowiązywały do września 2022 roku.

Taki stan rzeczy będzie obowiązywał do 2027 roku – jest to ostateczny termin dla nauczycieli kontraktowych na ubieganie się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego na dawnych zasadach. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)