Arkusz organizacyjny Przedszkola – wzór

17,00 

Przygotowaniem arkusza organizacyjnego przedszkola zajmuje się dyrektor placówki. Dokument powinien zawierać informacje dotyczące organizacji nauczania, wychowania oraz opieki. Przygotowanie arkusza jest obowiązkowe dla każdego przedszkola publicznego.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru arkusza, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy musi zawierać arkusz organizacyjny przedszkola?

Przykładowy arkusz organizacyjny przedszkola musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, określonych w przepisach prawa oświatowego. Prawidłowo sporządzony dokument uwzględnia:

 • ogólną liczbę nauczycieli zatrudnionych w placówce,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi,
 • ogólną liczbę pracowników przedszkola,
 • liczbę oddziałów,
 • liczbę dzieci w każdym z oddziałów,
 • liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych placówce przez organ prowadzący, 
 • czas pracy przedszkola,
 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • tygodniowy wymiar zajęć z religii,
 • tygodniowy wymiar zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego (jeśli takie zajęcia są prowadzone).

Do przygotowania dokumentu dyrektor może użyć wzoru arkusza organizacyjnego przedszkola, pamiętając, że w treści takiego pisma uwzględnia się jedynie informacje o nauczycielach zatrudnionych, w tym także tych przebywających na zwolnieniach czy urlopach. Do liczby nauczycieli nie wlicza się pedagogów niezdolnych do pracy ani tych osób, które dyrektor dopiero planuje zatrudnić w szkole. 

Na jakiej podstawie sporządza się arkusz organizacyjny przedszkola?

Dyrektor przedszkola powinien przygotować arkusz organizacyjny placówki w terminie do kwietnia każdego roku. Na początku miesiąca należy przedstawić go bowiem do zatwierdzenia związkom zawodowym. Ostatecznie arkusz zatwierdzany jest przez organ prowadzący przedszkole.

Do przygotowania dokumentu – poza przykładowymi arkuszami oraz wzorem arkusza – kierujący placówką powinien wykorzystać obowiązujące akty prawne i wewnętrzną dokumentację, czyli:

 • przepisy prawa oświatowego,
 • statut przedszkola,
 • przepisy prawa miejscowego,
 • lokalną politykę oświatową,
 • dane ilościowe szkoły. 

Jak wygląda procedura zatwierdzenia arkusza organizacyjnego?

Wypełniony arkusz organizacyjny przedszkola (projekt) powinien zostać przedstawiony organizacji związkowej do zatwierdzenia najpóźniej 5. kwietnia. Organizacja ma 10 dni roboczych na wydanie swojej opinii – do 19. kwietnia.

Opinia związków nie jest wiążąca. Następnie do 21. kwietnia dyrektor przekazuje zaopiniowany projekt arkusza do organu prowadzącego – nawet jeśli związki nie zaopiniowały arkusza, to dyrektor przekazuje takie pismo po odczekaniu 10 dni.

W dalszej kolejności organ prowadzący przekazuje arkusz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad placówką w terminie 10 dni roboczych. Kuratorzy sprawdzają projekty arkuszy organizacyjnych pod kątem:

 • zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
 • prawidłowości opracowania tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych grup,
 • przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy,
 • zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Arkusz organizacyjny Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)