Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej szkole – wzór pisma

17,00 

Pismo w sprawie uzupełnienia etatu nauczyciela w innej szkole przygotowuje organ prowadzący, który może nałożyć na pedagoga obowiązek uzupełnienia etatu w innej placówce. Rozwiązanie to służy zapewnieniu nauczycielowi możliwości świadczenia pracy w pełnym wymiarze zajęć. Uzupełnienie etatu dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto przygotowuje pismo w sprawie uzupełnienia etatu nauczyciela?

Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, organ prowadzący (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu, czyli podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, na tym samym lub na innym stanowisku (za zgodą pedagoga).

Celem takiego rozwiązania jest uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, jednak w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na uzupełnienie etatu, powinien otrzymywać wynagrodzenie jedynie za realizowaną część obowiązkowego wymiaru zajęć.

W praktyce, przykładowe pismo w sprawie uzupełnienia etatu nauczyciela organ prowadzący przygotowuje w sytuacji, kiedy nie ma możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć w danej szkole. 

Na czym polega uzupełnienie etatu nauczyciela w innej szkole?

Jeśli organ prowadzący chce zapewnić nauczycielowi pracę w pełnym wymiarze godzin lub w celu zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych w placówkach podległych pod dany organ prowadzący, zastosowanie znajduje rozwiązanie w postaci uzupełnienia etatu w innej szkole.

Rozwiązanie to stosuje się za zgodą nauczyciela, jeśli dotyczy pracy na innym stanowisku. Oznacza to, że organ prowadzący może użyć wzoru pisma w sprawie uzupełnienia etatu nauczyciela w innej szkole, aby uzyskać zgodę pedagoga na wprowadzenie takiej fikcji prawnej – nauczyciel pracuje w dwóch szkołach, ale stosunek pracy łączy go tylko z jedną placówką.

Jeśli w odpowiedzi na pismo pedagog wyrazi zgodę na uzupełnienie etatu, nie będzie zawierał drugiego stosunku pracy z kolejną placówką oświatową. Wynagrodzenie za cały wymiar czasu pracy wypłaci mu szkoła pierwotna.

Warto pamiętać, że w ramach uzupełnienia etatu nie można przydzielić nauczycielowi większej liczby godzin niż przewiduje to “pełny wymiar” czasu pracy nauczyciela. Ponadwymiarowych godzin pracy nie przydziela się ani w jednej, ani w drugiej szkole.

Czy nauczyciel może odmówić uzupełnienia etatu w innej szkole?

Zasadniczo, organ prowadzący nie potrzebuje zgody nauczyciela na uzupełnienie etatu, jeśli ma świadczyć pracę na tym samym stanowisku. Pedagog nie może sprzeciwić się takiej propozycji, jednak jeżeli odmówi, otrzyma wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel nie musi obawiać się, że w przypadku odmowy, otrzyma propozycję ograniczenia zatrudnienia lub wypowiedzenie umowy. Odmowa podjęcia pracy na innym stanowisku w ramach uzupełniania etatu powoduje obniżenie wymiaru zatrudnienia, a tym samym proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia.

W takiej sytuacji nauczyciel nie może też liczyć na rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem prawa do odprawy pieniężnej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej szkole – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)