Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły – wzór

17,00 

Arkusz organizacyjny szkoły jest dokumentem, który dyrektor sporządza obowiązkowo do 30 kwietnia każdego roku. Następnie arkusz zatwierdza się do 30. maja danego roku, czego dokonuje organ prowadzący. Jeśli dyrektor planuje zmiany w arkuszu organizacyjnym, może przygotować aneks, który wymaga jednak zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest aneks do arkusza organizacyjnego szkoły?

Arkusz organizacyjny szkoły opracowywany jest przez dyrektora na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dokument powinien zawierać co najmniej:

 • oznaczenie liczby pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 
 • określenie liczby godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych szkole przez organ prowadzący,
 • oznaczenie liczby godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

Arkusz określa także liczbę uczniów i liczbę oddziałów funkcjonujących w szkole. Na jego podstawie ustala się tygodniowy rozkład zajęć, w tym zajęcia obowiązkowe i nieobowiązkowe. Arkusz organizacyjny przedstawiany jest organowi prowadzącemu, który na podstawie tego dokumentu wskazuje między innymi dopuszczalną liczebność oddziałów w szkole.

Jeśli dyrektor w zatwierdzonym już arkuszu chce wprowadzić jakiekolwiek zmiany, musi przygotować aneks do arkusza organizacji szkoły. Pismo to pozwala zmieniać zawartość dokumentu, usuwać lub dodawać do niego nowe treści.

Jak napisać aneks do arkusza organizacji szkoły?

Przykładowy aneks do arkusza organizacji szkoły powinien zawierać w swojej treści między innymi:

 • przyczynę wprowadzenia zmian,
 • okres trwania wprowadzanych zmian,
 • informację o nauczycielach, którym dyrektor przydzielił nowe zadania,
 • opis innych zmian – jeśli występują.

Do przygotowania aneksu dyrektor może użyć gotowego do wypełnienia wzoru aneksu do arkusza organizacji szkoły. Pismo trzeba przedstawić organowi prowadzącemu do zatwierdzenia, a następnie dołączyć do oryginalnego arkusza organizacji szkoły.

Opiniowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły w terminie do 30 września, proponowane zmiany podlegają zaopiniowaniu przez:

 • związki zawodowe,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Szczegółowy tryb opracowania i zatwierdzania arkusza oraz zmian do niego określają przepisy rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, zgodnie z którymi:

 • opinie zakładowej organizacji związkowej i organu nadzoru pedagogicznego wydawane są w ciągu 4 dni roboczych od dnia przedstawienia im proponowanych zmian,
 • zmiany zatwierdzane są przez organ prowadzący w terminie 7 dni od otrzymania projektu aneksu.

Natomiast zmiany wprowadzone po 30 września nie podlegają już opiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe czy organ nadzoru pedagogicznego. Arkusz obejmuje bowiem zmiany dokonane, a nie projektowane. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)