Decyzja Dyrektora w Sprawie Indywidualnego Programu lub toku nauki

17,00 

Indywidualny program lub tok nauki dotyczy uczniów uzdolnionych. Jeśli dyrektor wyrazi zgodę na indywidualny program edukacyjny, dziecko uzyska specjalne wsparcie i będzie mogło intensywniej rozwijać swoje zdolności. Jak przebiega proces decyzyjny w takiej sprawie i jak wydaje się decyzję dotyczącą IPE?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru decyzji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest indywidualny program oraz indywidualny tok nauki?

Należy wiedzieć, że indywidualny program edukacyjny nie jest tym samym, co indywidualny tok nauki. IPN to proces kształcenia ucznia z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów według programu, który jest dostosowany do jego możliwości i uzdolnień. Z kolei ITN polega na modyfikacji systemu klasowego i lekcyjnego tak, aby uczeń uzdolniony mógł ukończyć naukę w krótszym czasie.

IPN polega więc na personalizacji ścieżki edukacyjnej dziecka. Osobą, która podejmuje decyzję dotyczącą organizacji indywidualnego programu edukacyjnego jest dyrektor szkoły. Jeśli uczeń uzyska zgodę na IPN, będzie mógł kształcić się w określony indywidualnie sposób z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów. To pozwala uzdolnionemu dziecku ukończyć program przewidziany na kilka lat w ciągu jednego roku. 

Jak podejmuje się decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki?

Wniosek w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki może złożyć:

  • pełnoletni uczeń,
  • rodzic ucznia niepełnoletniego,
  • wychowawca klasy,
  • nauczyciel przedmiotowy.

Dokument do dyrektora kieruje jednak zawsze wychowawca klasy, który pośredniczy w całej procedurze. Dołącza do niego także opinię o możliwościach, predyspozycjach, osiągnięciach i oczekiwaniach ucznia. Zanim dyrektor rozpatrzy wniosek, ma obowiązek zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku uzyskania opinii pozytywnych powinien zgodzić się na indywidualny program lub tok nauki. Po wyrażeniu zgody na IPN lub ITN kierujący placówką musi wyznaczyć dla ucznia opiekuna spośród nauczycieli. Taki opiekun opracowuje indywidualny program nauki i monitoruje postępy ucznia.

Jak przygotować decyzję dyrektora w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki?

Przykładowa decyzja dyrektora w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki musi spełniać określone wymogi formalne. Dokument warto przygotować zatem w oparciu o sprawdzony wzór decyzji dyrektora w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki. Decyzja może być pozytywna, jeśli rozwiązanie to popierają rada pedagogiczna i poradnia PP. Decyzję negatywną wydaje się, gdy:

  • wniosek o IPN lub ITN został złożony na początku pierwszego roku nauki w szkole,
  • wniosek został złożony w ostatnim roku nauki po śródrocznej klasyfikacji,
  • opinia poradni PP lub rady pedagogicznej była negatywna,
  • szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniowi odpowiedniej opieki.

Ponieważ dyrektor wydaje decyzję w sprawie IPN lub ITN, należy uwzględnić w takim dokumencie wszystkie elementy typowe dla decyzji administracyjnej, w tym podstawę prawną oraz uzasadnienie i pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Decyzja Dyrektora w Sprawie Indywidualnego Programu lub toku nauki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)