Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – wzór pisma

17,00 

Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. Wysokość dodatku ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z jej dyrektorem. Co do zasady, dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest dodatek motywacyjny dla nauczycieli?

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznawany jest za specjalne zasługi. Mogą to być osiągnięcia edukacyjne uczniów, ich udział w turniejach i olimpiadach, a także skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych. Przyznanie takiego dodatku nie jest dla dyrektora obowiązkowe. To kierujący placówką ocenia, który nauczyciel zasłużył na dodatek.

Świadczenie najczęściej przydzielane jest pedagogom, którzy:

  • organizują imprezy i uroczystości szkolne,
  • prowadzą zajęcia pozalekcyjne,
  • przygotowują uczniów do reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach.

Wysokość dodatku motywacyjnego nie jest zależna od pełnionej funkcji czy stażu pracy. Sam dodatek powinien wynosić natomiast od 1 do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Świadczenie wypłaca się przez minimum 2 miesiące, a maksymalnie przez 6 miesięcy. 

Jak poinformować nauczyciela o przyznaniu dodatku motywacyjnego?

Pismo w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli dyrektor może opracować, stosując wzór pisma w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w którym uwzględnia się:

  • wysokość dodatku,
  • uzasadnienie przyznania dodatku.

Jak zostało wspomniane, przykładowe pismo w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli może zostać umotywowane: 

  • wyjątkowymi osiągnięciami wychowawczo-opiekuńczymi,
  • wprowadzeniem skutecznych innowacji pedagogicznych,
  • efektywnym wypełnianiem zadań na danym stanowisku,
  • zaangażowaniem w czynności, takie jak zajęcia wychowawcze i opiekuńcze związane z potrzebami uczniów,
  • wyjątkowymi osiągnięciami w realizowanym procesie dydaktycznym, itd.

Jaka jest wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli?

Pismo w sprawie dodatku motywacyjnego powinno określać, jaka jest wysokość tego dodatku. Stawkę tę określa organ prowadzący szkołę, czyli wójt, burmistrz lub prezydenta miasta. Zazwyczaj dodatek motywacyjny stanowi około 2% wynagrodzenia zasadniczego. Co ważne, świadczenie może otrzymać zarówno nauczyciel, jak i dyrektor.

Wysokość dodatku zależna jest nie tylko od sumy środków przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący, ale również od indywidualnej decyzji dyrektora. Warunkiem przyznania dodatku mogą być też określone osiągnięcia pedagoga, np. uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych (zajęcie jednego z głównych miejsc).

Warto wiedzieć również, że dawniej nauczyciel otrzymywał podwójny dodatek motywacyjny za pracę w godzinach ponadwymiarowych tylko wtedy, kiedy pracował na dwa etaty w dwóch różnych placówkach. Obecnie, od marca 2024 roku, nauczyciel pracujący na dwa etaty zawsze otrzymuje podwójny dodatek motywacyjny, nawet jeśli wypracowuje dwa etaty w tej samej szkole.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)