Informacja o zmianie dodatku stażowego – wzór

17,00 

Co do zasady, wysokość dodatku stażowego zmienia się automatycznie, kiedy pracownik przepracuje kolejny rok w zawodzie. Jednak w sytuacji, kiedy udokumentowany zostanie dodatkowy staż pracy, konieczne okaże się przekazanie osobie zatrudnionej informacji o zmianie dodatku stażowego. Jak przygotować takie pismo?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest dodatek stażowy dla nauczyciela?

Dodatek stażowy – dodatek za wysługę lat – przyznawany jest między innymi nauczycielom. Prawo do takiego dodatku powstaje wraz ze spełnieniem jednego warunku, czyli przepracowania wskazanego okresu pracy w zawodzie.

Zarówno nabycie prawa do dodatku, jak i jego wysokość zależne są wyłącznie od stażu pracy nauczyciela. Po raz pierwszy pedagog otrzymuje wynagrodzenie z dodatkiem po przepracowaniu 3 lat, czyli od czwartego roku pracy. Stawka dodatku to 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy.

Dodatek jest wypłacany miesięcznie i wzrasta co roku aż do pułapu 20% wynagrodzenia. Dyrektor ma obowiązek prawidłowo wyliczyć przysługującą nauczycielowi wysokość dodatku oraz wypłacać go regularnie, co miesiąc.

Kiedy stosuje się informację o zmianie dodatku stażowego?

Dodatek stażowy wzrasta automatycznie po każdym roku pracy nauczyciela. Dyrektor nie musi jednak co roku informować nauczyciela o tym, że przyznany mu dodatek stażowy wzrósł. Przykładowa informacja o zmianie dodatku stażowego stosowana jest jedynie wtedy, kiedy pracownik udokumentuje dłuższy staż pracy.

W takiej sytuacji dyrektor będzie musiał wyrównać pracownikowi przyznane świadczenie za okres 3 lat wstecz (po tym czasie wygasają roszczenia pracownicze). Konieczne okaże się także ponowne przeliczenie wysokości przysługującego nauczycielowi aktualnie dodatku.

Ponieważ stawka ta ulegnie zmianie – innej niż wzrost o jeden punkt procentowy na rok – dyrektor będzie musiał poinformować o tym pracownika. Do przygotowania odpowiedniego pisma może użyć wzoru informacji o zmianie dodatku stażowego.

Kiedy pracownik może udokumentować dłuższy staż pracy?

Do stażu pracy, który uprawnia pracownika do otrzymania dodatku za wysługę lat, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które można zaliczyć do ogólnego stażu pracy na podstawie odrębnych przepisów. Mowa tutaj między innymi o następujących okresach:

  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
  • czynna służba wojskowa,
  • praca u pracodawcy zagranicznego,
  • pozostawanie bez pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • praca w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Do okresu pracy nauczyciela nie wlicza się natomiast czasu pracy w innym zakładzie, w którym pedagog jest lub był jednocześnie zatrudniony. Wyjątkiem od tej reguły jest praca w kilku placówkach w wymiarze nieprzekraczającym łącznie obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć.

Poza tym do okresu pracy nie wlicza się także  okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych ani okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Informacja o zmianie dodatku stażowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)