Zawieszenie dodatku opiekuna stażu – wzór

17,00 

Przepisy nie przewidują możliwości zawieszenia dodatku opiekuna stażu, jednak rozwiązanie to może okazać się dopuszczalne na podstawie regulaminu wynagradzania ustalonego przez organ prowadzący. Zasadniczo, dyrektor nie powinien wstrzymywać dodatku dla opiekuna stażu, nawet z powodu jego długotrwałej nieobecności. Może natomiast odwołać opiekuna z jego funkcji i tym samym odebrać mu taki dodatek.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zawieszenia dodatku opiekuna stażu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym zajmuje się opiekun stażu?

Rolę opiekuna stażu pełni wskazany przez dyrektora nauczyciel, który za realizację dodatkowych obowiązków otrzymuje dodatek funkcyjny. Wśród głównych zadań opiekuna wylicza się:

 • współpracę z nauczycielem odbywającym staż,
 • wspieranie nauczyciela stażysty w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w szkole, 
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w tym pomoc w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego,
 • wspieranie nauczyciela w realizacji obowiązków zawodowych,
 • umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć i omawianie ich,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela i omawianie ich,
 • dzielenie się z nauczycielem  swoją wiedzą i doświadczeniem, 
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

Czy zawieszenie dodatku opiekuna stażu jest dozwolone?

Zasadniczo, w świetle obowiązujących przepisów, zawieszenie dodatku opiekuna stażu nie jest zgodne z prawem. Rozwiązania tego nie przewiduje bowiem ani Karta Nauczyciela, ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Prawo stanowi, że nauczyciel traci dodatek funkcyjny dopiero po odwołaniu go z danej funkcji. Teoretycznie nie można więc zawiesić dodatku na czas nieobecności nauczyciela stażysty lub samego opiekuna.

Zatem nawet jeśli jeden z nauczycieli przebywa na urlopie, opiekun powinien otrzymywać dodatek za fakt pełnienia swojej funkcji. Niedozwolone jest stosowanie zasady, że dodatek przysługuje tylko za dni faktycznego sprawowania funkcji opiekuna.

Kiedy można zawiesić dodatek opiekuna stażu?

Jedynie w ściśle określonych okolicznościach dyrektor będzie mógł użyć wzoru pisma w sprawie zawieszenia dodatku opiekuna stażu, a mowa tutaj o sytuacji, kiedy z powodu swojej nieobecności nauczyciel stażysta będzie musiał odbyć staż ponownie. Dotyczy to przypadków, gdy stażysta:

 • pozostaje w stanie nieczynnym,
 • przebywa na urlopie innym niż wypoczynkowy lub związany z rodzicielstwem, jeśli trwa on dłużej niż jeden rok,
 • jest czasowo niezdolny do pracy,
 • jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Kiedy przerwa w pracy nauczyciela stażysty trwa dłużej niż jeden rok, konieczne okazuje się ponowne odbycie stażu w pełnym wymiarze. Jeśli więc w związku z długotrwałą nieobecnością nauczyciela stażysty opiekun stażu nie może pełnić swojej funkcji, należy uznać, że zawieszenie przyznanego mu dodatku jest uzasadnione. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zawieszenie dodatku opiekuna stażu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)