Wzór rezygnacji z opiekuna stażu

17,00 

Nauczyciel nie może samodzielnie podjąć decyzji o rezygnacji z pełnienia funkcji opiekuna stażu. Dyrektor zleca mu bowiem pełnienie takiej roli w ramach polecenia służbowego. Jeśli opiekun stażu chce zrezygnować, wniosek w tej sprawie powinien adresować do kierującego placówką. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kim jest opiekun stażu?

Opiekuna stażu wyznacza się dla nauczyciela-stażysty odbywającego przygotowanie zawodowe. Jego zadaniem jest przede wszystkim udzielanie nauczycielowi początkującemu pomocy, między innymi w zakresie przygotowania i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu przygotowuje także projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. W ramach swojej pracy opiekun obserwuje i omawia zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę. Pozwala mu także obserwować własne zajęcia i również omawia je z nauczycielem.

Opiekun stażu ma dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając nauczycielowi wdrożyć się do pracy w zawodzie. Osobę do pełnienia takiej funkcji wyznacza dyrektor, wydając w tym celu odpowiednie polecenie służbowe. 

Czy nauczyciel może zrezygnować z funkcji opiekuna stażu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciela na opiekuna stażu powołuje dyrektor. To również on może odwołać nauczyciela z pełnionej funkcji. Ustawa stanowi jednak wyraźnie, że zmiana opiekuna stażu ma miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach.

Nauczyciel nie może więc samodzielnie zrezygnować z pełnienia funkcji opiekuna stażu, gdyż w ten sposób odmówiłby wykonania polecenia służbowego. Jedynym rozwiązaniem jest przygotowanie pisemnej rezygnacji z opiekuna stażu.

Rezygnacja musi być starannie uzasadniona, na przykład długotrwałą nieobecnością nauczyciela stażysty lub samego opiekuna stażu. Również w przypadku, kiedy opiekun nie realizuje swoich obowiązków wobec nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu, można odwołać go z tej funkcji i przydzielić stażyście nowego opiekuna.

Jak napisać rezygnację z opiekuna stażu?

Pismo w sprawie rezygnacji z opiekuna stażu można przygotować w oparciu o wzór przykładowej rezygnacji z opiekuna stażu, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami i własnym uzasadnieniem. W dokumencie uwzględnia się dane adresata-dyrektora, dane opiekuna stażu i dane nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Obowiązkowym elementem pisma jest także starannie opracowane uzasadnienie. Należy pamiętać, że dyrektor nie ma obowiązku wyrażenia zgody na odwołanie opiekuna stażu. Może więc odrzucić taką rezygnację, jeśli nie jest uzasadniona. Przykładowa rezygnacja z opiekuna stażu powinna powoływać się zatem na ważne powody.

Poza nieobecnością jednego z nauczycieli czy brakiem realizacji zadań opiekuna stażu uzasadnieniem pisma może być także konflikt pomiędzy pedagogami, utrudniający im współpracę. Opiekun stażu może zrezygnować z pełnienia przez siebie tej funkcji również w przypadku złego stanu zdrowia czy nadmiaru obowiązków służbowych.

Dyrektor ma możliwość odwołania nauczyciela z funkcji opiekuna stażu dla dobra nauczyciela stażysty – jeśli ich współpraca nie układa się, przez co opiekun nie pełni swojej funkcji (nie pomaga nauczycielowi), wskazana będzie zmiana opiekuna stażu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór rezygnacji z opiekuna stażu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)