Wzór rezygnacji z funkcji mentora

17,00 

Mentora dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu wyznacza spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych dyrektor szkoły. To również on może odwołać nauczyciela z pełnionej przez niego funkcji. Jeśli to mentor chce zrezygnować ze swojej roli, wniosek w tej sprawie powinien kierować więc do dyrektora.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kim jest mentor dla nauczyciela początkującego?

W obowiązujących przepisach prawa oświatowego mentor zastępuje opiekuna stażu dla nauczyciela początkującego. Jego zadaniem jest udzielanie nauczycielowi pomocy we wdrożeniu się do pracy w zawodzie. Mentor pozwala nauczycielowi początkującemu obserwować prowadzone przez siebie zajęcia, a następnie omawia je z nauczycielem.

Równolegle również obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu i omawia je z nim, udzielając mu wskazówek. Za swoją pracę mentor otrzymuje dodatek funkcyjny, który przysługuje mu już za sam fakt pełnienia tej funkcji, czyli nawet wtedy, kiedy nauczyciel początkujący jest nieobecny.

Czy można zrezygnować z funkcji nauczyciela?

Rezygnacja z funkcji mentora odbywa się na zasadach, które obowiązywały przy rezygnacji z funkcji opiekuna stażu. Opisuje je rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, zgodnie z którym można zmienić opiekuna stażu dla nauczyciela początkującego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ponieważ odwołanie nauczyciela z funkcji mentora musi być odpowiednio umotywowane, również wniosek w tej sprawie powinien zawierać obiektywnie ważne powody rezygnacji.

Dyrektor najczęściej odwołuje nauczyciela z funkcji mentora w przypadku długotrwałej nieobecności, na przykład spowodowanej wypadkiem i hospitalizacją. Możliwe jest jednak również odwołanie mentora z innych powodów, ale decyzję w takiej sprawie podejmuje kierujący placówką. 

Jak przygotować rezygnację z funkcji mentora?

Przykładowa rezygnacja z funkcji mentora powinna przyjmować formę pisemną. Dokument można przygotować w oparciu o wzór rezygnacji z funkcji mentora. Pismo adresowane jest do dyrektora szkoły. Należy wypełnić je także danymi nauczyciela początkującego i danymi wnioskodawcy.

W treści dokumentu należy uwzględnić też uzasadnienie. Przykładowe argumenty, na które można powołać się w takim wniosku to:

  • niewykonywanie obowiązków mentora,
  • długotrwała nieobecność nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu,
  • długotrwała nieobecność mentora. 

Zasadniczo, uzasadnieniem wniosku o zwolnienie z pełnienia funkcji mentora jest brak możliwości wykonywania takiego polecenia służbowego, na przykład z powodu nieobecności jednego z nauczycieli – mentora lub nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Za zmianą pedagoga powołanego do pełnienia takiej roli mogą przemawiać także inne argumenty, na przykład konflikt między nauczycielami. Można powiedzieć więc, że jeśli jest to wskazane ze względu na dobro pedagoga, który odbywa przygotowanie do zawodu, dyrektor powinien przychylić się do prośby mentora i zwolnić go z pełnionej przez niego funkcji.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór rezygnacji z funkcji mentora”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)