Modyfikacja IPET – wzór

17,00 

IPET to indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, który opracowuje się dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie WOPFU, czyli wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dokument określa spersonalizowane cele i strategie wsparcia dla ucznia, który posiada specyficzne potrzeby edukacyjne oraz terapeutyczne. IPET podlega ewaluacji, dlatego w przypadku konieczności wprowadzenia w nim zmian, dokonuje się modyfikacji IPET.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru modyfikacji IPET, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Po co sporządza się modyfikację IPET?

IPET to narzędzie do pracy z uczniami, którzy wymagają dostosowania wymagań edukacyjnych, czyli indywidualnego podejścia do pracy – stosowania odpowiednich form i metod nauczania.

Modyfikacja IPET jest potrzebna, kiedy następują zmiany w sytuacji edukacyjnej i rozwojowej ucznia lub gdy ocena efektywności takiego programu jest negatywna. Jeśli opracowany wcześniej IPET okazuje się nieskuteczny, należy udoskonalić go, aby osiągać lepsze rezultaty. 

Z czego składa się IPET?

Przykładowa modyfikacja IPET przypomina w głównej mierze oryginalny dokument, którego dotyczy. IPET składa się natomiast z takich elementów jak:

 • opis zakresu oraz sposobu dostosowania programu wychowania i wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia,
 • opis działań wspierających rodziców ucznia,
 • opisu działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, których celem jest poprawa funkcjonowania ucznia w szkole,
 • opis stosowanych form oraz okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • opisu zakresu współdziałania zespołu z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 • opis organizowanych dla ucznia zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych czy socjoterapeutycznych,
 • opisu sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Jak przygotować modyfikację IPET?

Do przygotowania dokumentu zmieniającego IPET zespół może użyć wzoru modyfikacji IPET. Aby prawidłowo uzupełnić taki dokument, nauczyciele i specjaliści muszą:

 • dokonać oceny aktualnych potrzeb ucznia, czyli zidentyfikować jego potrzeby edukacyjne/terapeutyczne,
 • pozyskać informacje od rodziców, nauczycieli, samego ucznia,
 • przeanalizować obecnie stosowany IPET i ocenić, które cele zostały osiągnięte, które cele trzeba zastąpić nowymi, nad czym należy dalej pracować,
 • ustalić nowe cele, które będą aktualne (cele  edukacyjne i terapeutyczne, dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości ucznia),
 • zaplanować nową strategię działania, czyli metody i techniki pracy z uczniem.

Zaktualizowany IPET przedstawia się zespołowi, rodzicom i pełnoletniemu uczniowi do zatwierdzenia. Następnie następuje wdrożenie zmian w praktyce. Raz zmodyfikowany IPET podlega dalszej kontroli i ocenie.

Należy więc ustalić, jak monitorowane będą efekty prowadzonej terapii. Warto pamiętać, że wskazane jest stosowanie elastycznego podejścia do programu edukacyjno-terapeutycznego, aby dostosowywał się on do zmiennych potrzeb edukacyjnych ucznia i okoliczności. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modyfikacja IPET – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)