IPET – wzór wypełniony – Przedszkole

17,00 

IPET – indywidualny program edukacyjno terapeutyczny – opracowuje się dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym także dla przedszkolaka. Dokument określa między innymi formy i metody pracy z dzieckiem. Jak wypełnić IPET przedszkole?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru IPET dla przedszkolaka, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy zawiera IPET przedszkole?

IPET dla przedszkolaka musi zawierać takie same elementy, jak IPET dla ucznia szkoły podstawowej. Określa je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dokument powinien uwzględniać zatem:

 • dane ucznia,
 • dane szkoły, 
 • podstawę opracowania IPET – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • cele, jakie mają zostać osiągnięte w ramach udzielanej uczniowi pomocy,
 • określenie zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • informacja o okresie udzielania uczniowi pomocy,
 • opis rodzaju i zakresu działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów,
 • opis form i metod pracy z uczniem,
 • opis charakteru współpracy z rodzicami, działań wspierających rodziców ucznia,
 • opis zajęć rewalidacyjnych,
 • opis zajęć resocjalizacyjnych,
 • opis zakresu współdziałania z lokalnymi placówkami, takimi jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • ewaluacja – okresowa ocena podejmowanych działań.

Dokument można przygotować, używając naszego wzoru IPET dla dziecka w przedszkolu. 

Jak wypełnić IPET dla przedszkolaka?

Jeśli chodzi o schemat i zakres informacji, każdy IPET wygląda dosyć podobnie, również ten przygotowany dla dziecka w wieku przedszkolnym. Dużym ułatwieniem przy opracowywaniu takiego dokumentu jest przykładowo wypełniony IPET przedszkole, czyli pismo, które podpowiada, na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania takiego programu edukacyjno terapeutycznego.

Jeśli chodzi o działania, jakie mogą podejmować wobec przedszkolaka nauczyciele i specjaliści, to należy wymienić tutaj:

 • dostosowanie form i metod pracy,
 • dostosowanie systemu motywacyjnego,
 • dostosowanie zasad postępowania z dzieckiem,
 • eliminacja bodźców rozpraszających,
 • mówienie do dziecka prostymi zdaniami,
 • dostrzeganie sukcesów dziecka,
 • kontrolowanie przebiegu pracy dziecka,
 • dopasowanie tempa pracy do możliwości dziecka,
 • zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa,
 • utrzymywanie z dzieckiem kontaktu wzrokowego przy wydawaniu poleceń,
 • obrazowanie przedstawianych treści, itd.

Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego w ramach IPET

Zakres dostosowania programu wychowania przedszkolnego w ramach IPETu może przewidywać między innymi:

 • dbałość o przyjazną atmosferę na zajęciach,
 • dopasowanie rytmu pracy do stanu psychofizycznego dziecka,
 • ciągłe kontrolowanie i motywowanie dziecka do pracy,
 • udzielanie bieżących informacji o postępach i efektach pracy dziecka,
 • bazowanie na wzmocnieniach pozytywnych,
 • stosowanie krótkich komunikatów. 

Z kolei sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego może sprowadzać się do: 

 • modelowania pożądanych zachowań,
 • udzielania uczniowi wsparcia emocjonalnego,
 • uświadamiania konsekwencji negatywnych zachowań,
 • stosowania technik relaksacyjnych, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IPET – wzór wypełniony – Przedszkole”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)