Ocena efektywności IPET – wzór

17,00 

IPET to indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, który opracowuje się na podstawie potrzeb i możliwości ucznia. Dokument określa cele kształcenia i sposoby osiągnięcia tych celów. Aby IPET był efektywny, trzeba stale dostosowywać go do indywidualnych potrzeb dziecka, dokonując systematycznej oceny jakości udzielanej uczniowi pomocy. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny efektywności IPET, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest IPET?

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, to dokument przygotowywany dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pismo opracowuje się zatem dla dzieci niepełnosprawnych, z niedostosowaniem społecznym, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym oraz dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

IPET uwzględnia zalecenia przygotowane przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest dostosowywany do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Do jego opracowania służy:

 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • opinie specjalistów,
 • wywiad z rodzicami.

Jak przygotować ocenę efektywności IPET?

Przepisy nie mówią o tym, jak powinna wyglądać przykładowa ocena efektywności IPET. Informują jedynie o tym, że dokument musi być przygotowywany co najmniej dwa razy w roku. W ocenie należy uwzględnić:

 • opis osiągniętych celów terapeutycznych i edukacyjnych,
 • określenie sposobów, w jakie osiągnięto opisane cele,
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy z uczniem,
 • niezbędne modyfikacje IPET.

Ocenę można opracować na podstawie uniwersalnego wzoru oceny efektywności IPET. Warto pamiętać, że gotowy dokument powinien zostać podpisany przez nauczycieli udzielających dziecku pomocy oraz przez rodziców ucznia, co oznacza, że należy zapoznać ich z treścią takiego pisma. 

Jakie mogą być wnioski z oceny efektywności IPET?

Zawartość IPET-u określa szczegółowo rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Na podstawie tego aktu prawnego można ustalić, jakich zagadnień dotyczą wnioski z ustalonej oceny efektywności IPET. Dokument ten zawiera bowiem:

 • opis zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania lub wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • opis współpracy z rodzicami ucznia,
 • opis zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
 • opis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem,
 • opis zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi organizacjami.

Wnioski z oceny efektywności IPET mogą wskazywać zatem na:

 • potrzebę kontynuowania określonych działań bez zmian, 
 • potrzebę modyfikacji działań w zakresie formy, czasu, metod pracy,
 • konieczność zaprzestania stosowania danych form pracy,
 • konieczność wprowadzenia nowych form pracy, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena efektywności IPET – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)