Pisemne uzasadnienie oceny z zachowania – wzór

17,00 

Pisemne uzasadnienie oceny z zachowania nie zawsze jest wymagane. Zgodnie z przepisami, obowiązek sporządzania pisemnego uzasadnienia oceny na wychowawcę może nakładać jednak statut szkoły. Jak przygotować taki dokument?

Zapraszamy do zakupu naszego uzasadnienia oceny z zachowania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest ocena z zachowania ucznia?

System ustalania oceny z zachowania dla uczniów może wyglądać inaczej w każdej szkole. Najczęściej za ustalenie takiej oceny odpowiada wychowawca klasy. Zdarza się również, że ocena jest średnią z ocen wystawionych przez wszystkich nauczycieli, samorząd uczniowski i samego ucznia.

Zasadniczo, ocena z zachowania ma wyrażać opinię o postawie ucznia. Dotyczy więc jego kultury osobistej, sposobu wypełniania obowiązków szkolnych, brania udziału w życiu klasy i szkoły, relacji z rówieśnikami, wykorzystywania własnych uzdolnień i możliwości, jakie daje szkoła, itd.

Kryteria stosowane przy ocenie z zachowania powinny być jawne. Szkoła musi poinformować o nich rodziców i uczniów na początku roku szkolnego. Bardzo często placówka informuje również o tym, co musi zmienić się w zachowaniu ucznia, aby podwyższyć taką ocenę.

Jak napisać uzasadnienie oceny z zachowania?

Przykładowe pisemne uzasadnienie oceny z zachowania sporządza się na podstawie określonych przez szkołę kryteriów dla poszczególnych ocen, czyli wzorowej, bardzo dobrej, dobrej, poprawnej, nieodpowiedniej i nagannej.

Uzasadnienie ma wyjaśniać, dlaczego uczeń otrzymał taką, a nie inną ocenę, w oparciu o obserwacje wychowawcy, innych nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Najczęściej kryteria oceny z zachowania obejmują:

  • kulturalne zachowanie,
  • okazywanie innym szacunku,
  • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo – swoje i innych,
  • dbałość o tradycje szkoły,
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, itd.

Ocena z zachowania stanowi informację dla rodziców – mówi im o tym, jak zachowuje się ich dziecko, nad jakim negatywnym zachowaniem dziecka trzeba pracować. Uzasadnienie pełni istotną rolę także dla samego ucznia.

Ma motywować go do aktywności, do rozwoju, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Opisowa ocena powinna uświadomić uczniowi, jakie są jego mocne i słabe strony, skłaniając go do większej refleksji i samokontroli. 

Odwołanie od oceny z zachowania

Uzasadnienie oceny z zachowania będzie szczególnie ważne w przypadku, kiedy uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego wniosą zastrzeżenia do ustalonej oceny, na co mają 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Z tego względu warto użyć wzoru pisemnego uzasadnienia oceny z zachowania, wypełniając go odpowiednimi informacjami.

Ewentualne odwołanie od oceny będzie prowadziło do zwołania przez dyrektora komisji, której członkami są: wychowawca, dyrektor, pedagog, opiekun samorządu szkolnego.

Komisja sprawdzi, czy ustalona dla dziecka opinia odzwierciedla udokumentowane zachowanie dziecka. Swoją decyzję będzie musiała uzasadnić na piśmie. Jeżeli komisja uzna, że ocena zachowania ucznia powinna być inna, ustali nową ocenę, która nie może być niższa niż ta poprzednia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pisemne uzasadnienie oceny z zachowania – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)