Odwołanie od oceny z zachowania – wzór

17,00 

Od oceny z zachowania może odwołać się zarówno pełnoletni uczeń, jak i rodzic ucznia niepełnoletniego. Pismo w takiej sprawie należy złożyć w ciągu 7 dni, licząc od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze nauki. Jak przygotować odwołanie od oceny z zachowania?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura odwołania od oceny z zachowania?

Ocena z zachowania ma wpływ między innymi na to, czy dany uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. Jeśli uczeń lub rodzice ucznia czują się poszkodowani niską oceną z zachowania ich dziecka, mogą wnieść odwołanie od ustalonej przez wychowawcę oceny w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

Pismo rozpatruje powołana przez dyrektora komisja, w skład której wchodzą:

 • wychowawca,
 • pedagog szkolny,
 • opiekun samorządu szkolnego,
 • dyrektor. 

Komisja sprawdza, czy ocena z zachowania ustalona dla ucznia jest zgodna z jego udokumentowanym zachowaniem. Udzielając odpowiedzi na odwołanie, organ musi zadbać o odpowiednie uzasadnienie swojej decyzji. Brak uzasadnienia daje rodzicom podstawę do wniesienia skargi w takiej sprawie (do kuratorium).

Jeśli skarga zostanie uwzględniona, dojdzie do powołania kolejnej komisji, której zadaniem będzie ustalenie nowej oceny z zachowania dla ucznia. Co istotne, nowa ocena nie może być niższa niż ta, od której uczeń lub rodzice wnieśli odwołanie. 

Jak przygotować odwołanie od oceny z zachowania?

Do przygotowania odwołania od oceny z zachowania uczeń lub rodzice/opiekunowie prawni ucznia mogą użyć gotowego do wypełnienia wzoru odwołania od oceny z zachowania, które adresowane jest do dyrektora szkoły. Pismo musi zawierać szereg elementów formalnych, w tym przede wszystkim dane ucznia oraz uzasadnienie odwołania.

Na przytoczone w nim argumenty należy dołączyć do pisma również odpowiednie dowody, jak chociażby opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co istotne, wypełniając wzór przykładowego odwołania, należy koniecznie zapoznać się z kryteriami ocen z zachowania, które obowiązują w danej szkole.

Kryteria te są rozpisane dla każdej oceny osobno i dotyczą między innymi:

 • kultury osobistej ucznia,
 • sposobu wywiązywania się przez ucznia z jego obowiązków,
 • okazywania szacunku innym osobom,
 • dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych,
 • dbałości o bezpieczeństwo,
 • szacunku do tradycji szkolnych,
 • dbałości o piękno mowy ojczystej,
 • postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,
 • godnego zachowania w szkole i poza nią, itd.

Jak ustala się ocenę z zachowania?

Przykładowe odwołanie od oceny z zachowania może dotyczyć ustalenia dla ucznia jednej z poniższych ocen:

 • naganna,
 • nieodpowiednia,
 • poprawna,
 • dobra,
 • bardzo dobra.

Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć ani na promocję do klasy programowo wyższej, ale może zadecydować o tym, czy uczeń skończy klasę/szkołę z wyróżnieniem.

Ocenę ustala się na podstawie obserwacji własnych, opinii innych nauczycieli i samooceny ucznia. Jeśli dziecko ma zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, ocenę ustala się z uwzględnieniem stwierdzonych zaburzeń na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Najczęściej w szkołach obowiązuje przy tym system punktowy oceniania. Oznacza to, że ocenę z zachowania ustala się na podstawie punktów zdobytych przez ucznia. Pod uwagę bierze się nie tylko ustalone kryteria, ale w dużej mierze także frekwencję.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie od oceny z zachowania – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)