Wzór odwołania od oceny końcoworocznej

17,00 

Chociaż niewiele osób korzysta z tego prawa, warto wiedzieć, że uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego mogą wnieść odwołanie od oceny końcoworocznej. Zasady wnoszenia odwołań – ich formę i termin – powinien określać statut szkoły. Jak napisać odwołanie od oceny końcoworocznej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania od oceny końcoworocznej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak odwołać się od oceny końcoworocznej?

O możliwości wniesienia odwołania od oceny końcoworocznej informuje statut każdej placówki oświatowej. Odpowiedni termin na wniesienie takiego odwołania to okres poprzedzający roczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. Odwołanie można wnieść po tym, jak nauczyciel poinformuje ucznia/rodzica o proponowanej ocenie, co zawsze odbywa się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Odwołanie polega na:

  • wnioskowaniu o możliwość podwyższenia oceny,
  • wniesieniu skargi na sposób ustalenia oceny, czyli na przedstawieniu zarzutów co do sposobu ustalenia oceny przez nauczyciela (naruszenie przepisów).

Czas na wniesienie przykładowego odwołania od oceny końcoworocznej zawsze jest ograniczony – najczęściej są to 2 dni robocze, licząc od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. Aby zdążyć z przygotowaniem odpowiedniego pisma w tym terminie, warto sięgnąć po sprawdzony wzór odwołania od oceny końcoworocznej. 

Jak napisać odwołanie od oceny końcoworocznej?

Pismo w sprawie odwołania od oceny końcoworocznej powinno zawierać dane ucznia, przyczyny wniesienia odwołania i żądania wnoszącego. Warto wiedzieć przy tym, że wnosząc odwołanie od oceny końcoworocznej, uczeń zobowiązany jest do poddania się egzaminowi komisyjnemu z danego przedmiotu. Jeśli odmówi poddania się egzaminowi, jego odwołanie będzie traktowane jak skarga.

Zasadniczo, każde odwołanie od oceny powinno prowadzić bowiem do powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu komisyjnego, czyli sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. Kiedy odwołanie przyjmuje formę skargi, dyrektor ma obowiązek ustosunkować się do niej w terminie 30 dni.

W odpowiedzi powinien poinformować wnoszącego o możliwości wniesienia odwołania i o jego konsekwencjach, czyli o konieczności poddania się egzaminowi komisyjnemu. Taki egzamin ma na celu ustalenie, na jaką ocenę faktycznie zasługuje uczeń, czyli jaki jest jego stan wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu. 

Egzamin komisyjny po odwołaniu od oceny końcoworocznej

Jeśli dyrektor uzna zastrzeżenia ujęte w odwołaniu od oceny końcoworocznej, powoła komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia. Termin sprawdzianu ustala się z rodzicami i samym uczniem, jednak nie można przeprowadzić go później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

Ustalona po sprawdzianie ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna – z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, którą można zmienić w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół. Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych, np. z powodu choroby, wyznacza się nowy termin egzaminu – decyduje o tym dyrektor szkoły. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór odwołania od oceny końcoworocznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)