Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Dyrektor szkoły wydaje decyzje kierownicze (jako przełożony) i administracyjne (jako organ administracyjny). W każdej decyzji kierujący placówką powinien zawrzeć pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Termin na przygotowanie odpowiedniego pisma odwoławczego wynosi najczęściej 14 dni

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega odwołanie od decyzji dyrektora szkoły?

Każda decyzja dyrektora musi zawierać informację:

 • o możliwości wniesienia odwołania, 
 • o instancji, do której adresat pisma może się odwołać,
 • o terminie wniesienia takiego odwołania. 

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia i zawsze wnosi się je do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem tego organu, który wydał daną decyzję. Zwykle należy dokonać tego w ciągu 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Do tego czasu decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Stronie – poza prawem do wniesienia odwołania – może przysługiwać:

 • żądanie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania,
 • prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego,
 • żądanie sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia dot. tych zagadnień.

Czego może dotyczyć odwołanie od decyzji dyrektora szkoły?

Jak zostało wspomniane, dyrektor podejmuje w szkole decyzje kierownicze, ponieważ pełni funkcję kierowniczą oraz decyzje administracyjne, które wyrażają wolę dyrektora jako organu administracyjnego. Do podejmowania decyzji w takim zakresie uprawniają dyrektora:

 • ustawa Prawo oświatowe, 
 • Karta Nauczyciela,
 • rozporządzenia MEN. 

Przykładowe odwołanie od decyzji dyrektora szkoły najczęściej dotyczy odrzucenia kandydatury ucznia w procesie rekrutacji, odmowy przeniesienia ucznia do innej klasy/szkoły czy też skreślenia ucznia z listy. Inne decyzje, jakie podejmuje kierujący placówką, to:

 • odmowa/zgoda na odroczenie obowiązku szkolnego, 
 • odmowa/zgoda na indywidualny program lub tok nauki,
 • nadanie/odmowa nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,
 • odmowa udostępnienia informacji publicznej i tak dalej.

Jak napisać odwołanie od decyzji dyrektora szkoły?

Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły będzie brzmiało inaczej w zależności od sprawy, ale zawsze powinno zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane wnoszącego,
 • dane odbiorcy pisma,
 • opis sprawy,
 • określenie żądań, czyli cofnięcia, zmiany decyzji w części lub w całości, ponownego rozpatrzenia sprawy. 

Uzasadnienie odwołania nie jest niezbędne. Można jednak uwzględnić je po to, aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia. Do przygotowania pisma warto użyć wzoru odwołania od decyzji dyrektora szkoły. Dokument podpowiada, jak należy formułować swoje zarzuty. Warto pamiętać, że niektóre procedury odwoławcze rządzą się swoimi prawami.

Szczególny charakter ma odwołanie od wyników rekrutacji. W ramach takiej procedury osoba zainteresowana w pierwszej kolejności wnosi wniosek o uzasadnienie decyzji do komisji rekrutacyjnej, a dopiero po otrzymaniu odpowiedzi składa odwołanie do dyrektora. Kierujący placówką może wtedy podtrzymać decyzję komisji lub zmienić ją, czyli przyjąć kandydata do szkoły.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)