Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – wzór

17,00 

Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły. Pedagog ma prawo wnieść odwołanie od ustalonej dla niego oceny pracy w ciągu 14 dni. Jak przebiega procedura odwoławcza w przypadku oceny pracy nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak odwołać się od oceny pracy nauczyciela?

Jak zostało wspomniane, nauczyciel ma 14 dni na złożenie odwołania od ustalonej dla niego oceny pracy (od dnia doręczenia oceny). Odwołanie to wnosi do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Ponieważ pismo nauczyciel składa za pośrednictwem dyrektora, kierujący placówką ma szansę odnieść się do zarzutów przedstawionych w odwołaniu – również na piśmie. Rozpatrzeniem odwołania zajmuje się natomiast zespół oceniający, w skład którego wchodzi:

 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • przedstawiciel rady pedagogicznej,
 • przedstawiciel rady rodziców,
 • doradca metodyczny,
 • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej – wskazanej przez ocenianego nauczyciela.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wymaga zwołania posiedzenia zespołu oceniającego, który wysłucha nauczyciela. Jeśli pedagog nie zjawi się na posiedzeniu, nie wstrzymuje to całej procedury. Rozstrzygnięcie jest podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz przy obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. Ocena ustalona przez zespół oceniający jest ostateczna – nie przysługuje od niej kolejne odwołanie. 

Jak napisać odwołanie od oceny pracy nauczyciela?

Do przygotowania pisemnego odwołania nauczyciel może wykorzystać sprawdzony wzór odwołania od oceny pracy nauczyciela. Dokument powinien zawierać między innymi datę ustalenia oceny oraz dane pedagoga, a także zarzuty do ustalonej oceny pracy.

Warto pamiętać przy tym, że ocena pracy nauczyciela ustalana jest na podstawie realizacji kryteriów wyliczonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Należy więc posiłkować się tym aktem prawnym, odnosząc się także do uzasadnienia ustalonej przez dyrektora oceny. 

Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela?

Przykładowe odwołanie od oceny pracy nauczyciela to odpowiedź na uzasadnienie oceny przez dyrektora, który ma obowiązek podsumować ocenę stwierdzeniem uogólniającym – oceną negatywną, dobrą, bardzo dobrą lub wyróżniającą – oraz uzasadnić ocenę, czyli odnieść się do tego, w jakim stopniu nauczyciel spełniał kryteria oceny pracy wskazane we wspomnianym rozporządzeniu.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy to między innymi:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • znajomość praw dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole.

Poza obowiązkowymi kryteriami pod uwagę bierze się także dwa wybrane kryteria dodatkowe – jedno wskazuje nauczyciel, drugie dyrektor. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)