Plan pracy pedagoga szkolnego – wzór

17,00 

Pedagog szkolny przygotowuje swój plan pracy na dany rok na podstawie rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozporządzenie wskazuje, jakie są obowiązki i zadania pedagoga w szkole. Plan pracy powinien natomiast uwzględniać ich realizację. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru planu pracy pedagoga szkolnego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda plan pracy pedagoga szkolnego?

Przepisy nie informują, w jakiej formie należy opracować przykładowy plan pracy pedagoga szkolnego. W praktyce dokument ten najczęściej przyjmuje postać tabeli. W jej rubrykach wyszczególnia się natomiast:

 • rodzaj zadania,
 • formę realizacji zadania,
 • planowany termin realizacji zadania. 

Plan nie musi przyjmować jednak formy tabeli – ważne, aby był czytelny i pozwalał dokonać oceny stopnia realizacji zadań pedagoga. Przed opracowaniem takiego dokumentu, warto:

 • przeanalizować przepisy – rozporządzenie MEN oraz przepisy wewnątrzszkolne,
 • porozmawiać z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami,
 • porozmawiać z rodzicami uczniów.

Jakie zadania ma pedagog szkolny?

Plan pracy pedagoga szkolnego to plan realizacji zadań, jakie ma pedagog w każdej szkole. Zadania te wylicza wspomniane wyżej rozporządzenie. Najważniejsze obowiązki pedagoga szkolnego to:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych wśród uczniów, czyli między innymi diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także ich możliwości psychofizycznych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, 
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom – w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, a także zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 • prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • wspieranie wychowawców i nauczycieli między innymi w udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej i rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych/edukacyjnych uczniów. 

Jak opracować plan pracy pedagoga szkolnego?

Do przygotowania planu pracy pedagog może użyć uniwersalnego, gotowego do wypełnienia wzoru planu pracy pedagoga szkolnego, który bazuje na przepisach rozporządzenia i uwzględnia wszystkie zadania, jakie powinien realizować pedagog szkolny.

Poszczególne rubryki tabeli z planem pracy należy uzupełnić rodzajem zadania oraz terminem jego realizacji (lub terminami). Zadania te mogą kształtować się następująco:

 • zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • wywiad środowiskowy,
 • nawiązanie współpracy z członkami zespołu terapeutyczno-pedagogicznego,
 • opracowanie diagnozy potrzeb i zagrożeń środowiska szkolnego,
 • sporządzenie wykazu uczniów, którzy zostaną objęci specjalną opieką pedagoga,
 • podejmowanie działań mediacyjnych w relacjach uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel,
 • udzielanie wychowawcom pomocy w pracy z uczniami sprawiającymi trudności,
 • prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznych dla uczniów, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Plan pracy pedagoga szkolnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)