Protokół z Rady Pedagogicznej – wzór

17,00 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane. Powszechne przepisy nie informują jednak o tym, jakie informacje należy zawrzeć w protokole z rady pedagogicznej. Zasady sporządzania protokołów powinien określać regulamin rady pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru protokołu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy formalne musi zawierać protokół z rady pedagogicznej?

Chociaż nie istnieje jeden odgórnie obowiązujący wzór protokołu z rady pedagogicznej, to można przyjąć, że dokument tego typu powinien zawierać następujące elementy formalne:

 • informacja o ogólnej liczbie uczestników – stwierdzenie, że zebranie rady zostało zwołane zgodnie z regulaminem i jest prawomocne (może podejmować uchwały),
 • informacje o przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania – czy wniesiono uwagi, czy też nie,
 • odczytanie porządku zebrania,
 • przyjęcie porządku zebrania, ewentualnie informacje o uwagach do porządku obrad,
 • omówienie poszczególnych punktów porządku obrad, 
 • dyskusja,
 • podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania,
 • wnioski,
 • rekomendacje,
 • pozostałe sprawy,
 • załączniki do protokołu, np. lista obecności, podjęte uchwały.

Zawartość protokołu z rady pedagogicznej określa regulamin rady, natomiast regulaminu dyrektor nie ustala nigdy samodzielnie – dokument powinien zostać przegłosowany przez radę. Do opracowania pierwszego protokołu warto użyć uniwersalnego wzoru protokołu z rady pedagogicznej, który podpowiada, jakie informacje powinny zostać uwzględnione w takim piśmie.

Jakie zasady warto stosować przy opracowywaniu protokołów z rady pedagogicznej?

Za przygotowanie przykładowego protokołu z rady pedagogicznej odpowiada protokolant wybrany przez radę. Opracowywany przez niego dokument powinien zostać opatrzony odpowiednim nagłówkiem i numerem kolejnym protokołu.

Elementy te muszą trafić na każdą stronę dokumentu na wypadek, gdyby został on podzielony – pozwala to uporządkować protokół w odpowiedniej kolejności. Poza tym, na każdej stronie pisma musi znaleźć się również jej numer i podpis osoby, która utworzyła dokument.

Każdy protokół z zebrania rady pedagogicznej włączany jest następnie do księgi protokołów. Dokumenty tego typu potwierdzają bowiem ustalenia poczynione na zebraniach i świadczą o sposobie funkcjonowania szkoły. 

Jak przyjmuje się protokół z rady pedagogicznej?

Przyjęcie poprzedniego protokołu z zebrania odbywa się na kolejnym zebraniu rady pedagogicznej. Czynność ta sprowadza się do głosowania nad przyjęciem protokołu – przyjęcie następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Prawo do oddania głosu ma przy tym nawet ten członek rady, który nie zapoznał się z treścią protokołu.

W przypadku, kiedy taka osoba chciałaby głosować przeciwko przyjęciu protokołu, można wymagać od niej uzasadnienia swojego stanowiska. Warto wspomnieć, że zebrania rady pedagogicznej odbywają się:

 • przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
 • w każdym semestrze związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 
 • po zakończeniu rocznych zajęć,
 • dodatkowo w miarę bieżących potrzeb,
 • na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
 • z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Protokół z Rady Pedagogicznej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)