Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania – wzór

17,00 

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany powinien być zatrudniony w szkole na podstawie aktu mianowania. Wyjątkiem od tej zasady są określone okoliczności, na przykład brak możliwości zapewnienia nauczycielowi pełnego wymiaru zajęć czy zatrudnienie na zastępstwo. Jak przekształcić umowę o pracę w akt mianowania?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy sporządza się przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania?

Przykładowe przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania następuje po tym, jak nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony powinien przekształcić się w stosunek pracy na podstawie aktu mianowania automatycznie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pedagog zdobył wspomniany stopień nauczyciela mianowanego.

Warunkiem przekształcenia umowy o pracę jest przede wszystkim możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Jakie są warunki przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania?

Dyrektor zatrudniający może użyć wzoru przekształcenia umowy o pracę w akt mianowania w przypadku, kiedy pedagog spełnia warunki mianowania, czyli:

  • posiada obywatelstwo polskie, 
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego), bądź postępowanie dyscyplinarne,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną w okresie ostatnich 3 lat,
  • posiada kwalifikacje niezbędne do zajmowania danego stanowiska,
  • możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Warunki zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania można znaleźć w treści art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie spełnia tych warunków, to nie można przekształcić jego umowy w akt mianowania nawet po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

Czy dyrektor musi poinformować nauczyciela o przekształceniu umowy o pracę w akt mianowania?

Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania następuje z mocy prawa. Po spełnieniu przez nauczyciela warunków przewidzianych w art. 10 KN stosunek pracy pedagoga zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy z mianowania. Dyrektor przygotowuje zatem jedynie pisemne potwierdzenie takiego przekształcenia.

Zgodnie z przepisami szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia, że uzyskał on mianowanie. Warto pamiętać, że przekształcenie umowy nie prowadzi do nawiązania nowego stosunku pracy. Jest to nadal ten sam stosunek pracy, choć jego podstawę stanowi akt mianowania, a nie umowa o pracę.

Jeśli dyrektor odmawia nauczycielowi wydania informacji o przekształceniu umowy, pedagog może wnieść do sądu pozew o potwierdzenie przekształcenia się stosunku pracy w mianowanie. Wcześniej powinien jednak żądać od dyrektora uzasadnienia odmowy wydania takiego potwierdzenia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)