Umowa o pracę – nauczyciel stażysta – wzór

17,00 

Z nauczycielem stażystą dyrektor zawiera umowę o pracę na czas określony. Wynika to z faktu, że taki nauczyciel realizuje staż na stopień nauczyciela kontraktowego, co trwa nie dłużej niż dwa lata – stosunek pracy ma więc charakter czasowy. Jak sporządzić umowę o pracę dla nauczyciela stażysty?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru umowy, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę dla nauczyciela stażysty?

Umowa o pracę dla nauczyciela stażysty stanowi wyjątek i jest umową na czas określony. Dokument należy sporządzić na podstawie przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela. Do przygotowania kontraktu można wykorzystać też gotowy wzór umowy o pracę dla nauczyciela stażysty. Pismo uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, czyli między innymi:

  • datę zawarcia,
  • dane stron,
  • oznaczenie czasu trwania umowy,
  • określenie warunków pracy i płacy. 

Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 1 rok i 9 miesięcy, dlatego również taki okres zatrudnienia powinna przewidywać umowa zawarta z nauczycielem. Co ważne, dyrektor nie może zawrzeć z nauczycielem kolejnej takiej samej umowy na czas określony, choć teoretycznie kodeks pracy pozwala zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas oznaczony.

Kiedy jednak stroną umowy jest nauczyciel, kolejna umowa stanowiąca podstawę zatrudnienia musi być albo aktem mianowania, albo umową o pracę na czas nieokreślony. 

Czy można zawrzeć z nauczycielem stażystą umowę o pracę na okres krótszy niż dwa lata?

Jak zostało wspomniane, przykładowa umowa o pracę z nauczycielem stażystą może być umową na czas określony i obejmować okres 2 lat. Zasadniczo, taki czas trwania umowy stosuje się w odniesieniu do każdego nauczyciela stażysty, który odbywa staż zgodnie z ogólnymi warunkami przewidzianymi dla danego stopnia awansu zawodowego.

Wyjątkiem od tej reguły jest zatrudnienie nauczyciela stażysty na zastępstwo nieobecnego nauczyciela lub zawarcie umowy w związku z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania. W takich przypadkach umowa może obejmować okres jednego roku.

Warto wspomnieć także, że po odbyciu dwóch lat przygotowania do zawodu przez nauczyciela stażystę, dyrektor powinien zatrudnić pedagoga w swojej szkole na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej dobrej oceny pracy. Jeśli taka ocena będzie negatywna, kierujący placówką może rozwiązać stosunek pracy z pedagogiem. 

Jakie przepisy stosuje się do umowy o pracę z nauczycielem stażystą?

Należy pamiętać, że w odniesieniu do umów o pracę z nauczycielami w pierwszej kolejności stosuje się przepisy Karty nauczyciela. Dopiero w sytuacji, kiedy brak jest w tym akcie prawnym szczególnych unormowań, dyrektor może sięgnąć po postanowienia Kodeksu pracy. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym:

„W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Umowa o pracę – nauczyciel stażysta – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)