Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Przedszkola

17,00 

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola najczęściej ma związek z procedurą ustalania oceny pracy kierującego placówką. Opinię wydaje się na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, który ustala taką ocenę w porozumieniu z organem prowadzącym. Jak powinna wyglądać przykładowa opinia rady o pracy dyrektora?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wydaje się opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola?

Jeśli opinia rady pedagogicznej służy ustaleniu oceny pracy dyrektora przedszkola, powinna zostać wydana w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia rady o wszczęciu takiej procedury. Rada pedagogiczna wydaje opinię o pracy dyrektora w formie uchwały.

Opinia może być pozytywna lub negatywna i powinna zawierać uzasadnienie. Uchwałę podejmuje się w trakcie posiedzenia zwołanego przez dyrektora, który jest przewodniczącym rady. Co istotne, bierze on również udział w głosowaniu nad uchwałą jako jeden z członków rady pedagogicznej.

Opinia jest przygotowywana na potrzeby organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli dla kuratorium oświaty. Jej treść nie musi jednak wpływać na ocenę pracy dyrektora. Natomiast brak opinii nie wstrzymuje procedury ustalenia takiej oceny.

Jak napisać opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola?

Ponieważ ocena pracy dyrektora ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz ujętych w nim kryteriów, przygotowując opinię rady pedagogicznej, należy oprzeć się na tych samych wytycznych. Można również użyć gotowego wzoru opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola. Dokument bazuje na kryteriach oceny pracy dyrektora, takich jak:

 • organizowanie pracy w szkole zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
 • współdziałanie z innymi organami szkoły, czyli z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców,
 • zapewnianie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w trakcie zajęć,
 • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
 • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań szkoły: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dążenie do podnoszenia jakości pracy placówki,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Jeśli kierujący placówką jest też nauczycielem, który prowadzi z dziećmi zajęcia wychowawcze, opiekuńcze lub dydaktyczne, to przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora przedszkola powinna nawiązywać również do kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Są to kryteria obowiązkowe, czyli podstawowe oraz dodatkowe, z których wybiera się tylko dwa – jedno wskazuje oceniany nauczyciel, drugie podmiot ustalający ocenę. Najważniejsze kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą:

 • poprawności metodycznej i merytorycznej prowadzonych zajęć,
 • znajomości i stosowania praw dziecka,
 • wspierania uczniów w ich rozwoju,
 • współpracy z innymi nauczycielami,
 • współpracy z rodzicami,
 • kształtowania u uczniów postawy prospołecznej i obywatelskiej,
 • kształtowania u uczniów szacunku do drugiego człowieka,
 • dostosowywania metod pracy do potrzeb uczniów, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Przedszkola”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)