Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Opinia Rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły wymagana jest w przypadku, kiedy w placówce nie działa rada szkoły. Pismo ma związek z procedurą ustalania oceny pracy dyrektora. Termin na przygotowanie opinii wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak ustalana jest ocena pracy dyrektora szkoły?

Dokonaniem oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole zajmuje się dyrektor danej placówki. Z kolei za ocenę pracy dyrektora odpowiada organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny, czyli kuratorium. Podmiot ten ustala ocenę pracy dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym (wójt, burmistrz, prezydent miasta) oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych.

Jeśli w placówce nie działa rada szkoły, opinię w jej imieniu wydaje rada pedagogiczna. Podstawą prawną dokonania oceny pracy dyrektora są przepisy zawarte w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Wymienione akty prawne zawierają listę kryteriów oceny pracy nauczycieli i dyrektorów. Jeśli kierujący placówką prowadzi z dziećmi zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, jest oceniany nie tylko jako zarządzający szkołą, ale również jako pedagog. 

Jak wydaje się opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły jest uchwałą, a nie decyzją, dlatego nie istnieje możliwość odwołania się od jej treści. Rada powinna wydać opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu procedury ustalania oceny pracy dyrektora przez organ sprawujący nad szkołą nadzór pedagogiczny.

Opinię przygotowuje się na posiedzeniu rady, zwołanym przez dyrektora, który jest jej przewodniczącym. Co ciekawe, dyrektor powinien być obecny na takim posiedzeniu i ma prawo brać udział w głosowaniu nad uchwałą. 

Co należy uwzględnić w przykładowej opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Dobry przykład opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora powinien nawiązywać do kryteriów oceny pracy wyliczonych we wspomnianej wyżej ustawie. Jeśli chodzi o kryteria oceny pracy dyrektora, to można wymienić wśród nich:

  • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
  • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami,
  • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
  • realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły,
  • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
  • zapewnianie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa,
  • wdrażanie działań, które podnoszą jakość pracy szkoły, itd. 

W sytuacji, kiedy dyrektor prowadzi także zajęcia z uczniami, opinia rady na temat kierującego placówką może nawiązywać również do spełniania kryteriów oceny pracy nauczycieli. Obejmują one między innymi poprawność metodyczną i merytoryczną prowadzonych zajęć, dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, opieki i nauki, współpracę z rodzicami uczniów oraz współpracę z innymi nauczycielami.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)