Opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – PRZYKŁADY

17,00 

Rada pedagogiczna wydaje opinię o pracy dyrektora, jeśli w placówce nie działa rada szkoły. Dokument jest potrzebny do ustalenia oceny pracy kierującego szkołą i przyjmuje formę uchwały. Opinia może być pozytywna lub negatywna. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły?

Ustaleniem oceny pracy dyrektora szkoły zajmuje się organ sprawujący nad szkołą nadzór pedagogiczny – kuratorium – w porozumieniu z organem prowadzącym, czyli wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

Kuratorium ma przy tym obowiązek zasięgnąć opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych, a jeśli w placówce nie działa rada szkoły – opinii rady pedagogicznej.

Ocenę pracy dyrektora ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jeśli kierujący placówką prowadzi dodatkowo zajęcia z uczniami, jest oceniany także w roli pedagoga. 

Jak wygląda opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora powinna zostać wydana w formie pisemnej w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Przykładowa opinia może być pozytywna lub negatywna i powinna przyjmować formę uchwały. Oznacza to, że nie da się odwołać od jej treści – opinia nie jest decyzją.

Rada pedagogiczna wydaje opinię o pracy dyrektora w trakcie posiedzenia, które zwołuje dyrektor jako przewodniczący. Co ciekawe, kierujący placówką bierze także udział w głosowaniu nad uchwałą, która jest opinią o jego pracy. Przy głosowaniu obowiązuje quorum ½ członków rady, a także zwykła większość głosów i tajność głosowania. 

Jakie kryteria stosuje się przy ocenie pracy dyrektora?

Przykładowy wzór opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły bazuje na przepisach rozporządzenia, które określa kryteria oceny pracy dyrektora. Obejmują one przede wszystkim:

  • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa,
  • tworzenie właściwych warunków do realizacji zadań szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
  • zapewnianie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w placówce,
  • wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły,
  • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
  • realizowanie zadań szkoły zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
  • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak zostało wspomniane, przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły musi odnosić się także do kryteriów oceny pracy nauczyciela, jeśli kierujący placówką prowadzi zajęcia opiekuńcze, wychowawcze lub dydaktyczne. Kryteria te dzieli się na obowiązkowe i dodatkowe, z których jedno wybiera nauczyciel, a drugie organ odpowiedzialny za ustalenie oceny.

Najważniejsze z nich dotyczą poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć, współpracy z rodzicami, współpracy z nauczycielami, wspierania uczniów w ich rozwoju czy przestrzegania praw ucznia, praw dziecka i prawa oświatowego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)