Opinia o pracy Dyrektora Szkoły – przykład

17,00 

Opinia o pracy dyrektora wydawana jest przez radę szkoły lub radę pedagogiczną, jeśli w placówce nie powołano rady szkoły. Dokument ma związek z ustalaniem oceny pracy dyrektora przez organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak ustala się ocenę pracy dyrektora szkoły?

Podmiotem odpowiedzialnym za ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który zajmuje się dokonaniem oceny pracy dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Kuratorium oświaty ma obowiązek zasięgnąć przy tym opinii zakładowej organizacji związkowej oraz rady szkoły lub rady pedagogicznej, jeśli w placówce nie działa rada szkoły.

Przy ustalaniu oceny zastosowanie znajdują przepisy Karty nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Jeśli dyrektor prowadzi z uczniami zajęcia (dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze), do ustalenia oceny jego pracy stosuje się nie tylko kryteria dotyczące oceny pracy dyrektora, ale również kryteria oceny pracy nauczyciela (obowiązkowe i dodatkowe – dwa wybrane).

Jak wydaje się opinię o pracy dyrektora szkoły?

Przykładowa opinia o pracy dyrektora szkoły może być pozytywna lub negatywna. Decyzję w takiej sprawie rada podejmuje w ramach głosowania nad uchwałą. Głosowanie odbywa się podczas zebrania rady, zwołanego przez dyrektora, który jest jej przewodniczącym. Co istotne, dyrektor bierze udział w takim zebraniu i ma prawo głosować nad uchwałą tak samo, jak pozostali nauczyciele.

Podczas głosowania obowiązuje:

 • quorum ½ członków rady,
 • tajność głosowania,
 • zwykła większość głosów.

Ponieważ opinia jest uchwałą, dyrektor nie może odwołać się od niej tak, jak ma to miejsce w przypadku decyzji. 

Jak przygotować opinię o pracy dyrektora szkoły?

Do opracowania opinii na temat dyrektora szkoły można użyć wzoru przykładowej opinii o pracy dyrektora szkoły. Dokument został przygotowany w oparciu o obowiązujące kryteria oceny pracy dyrektora, czyli:

 • organizowanie pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • realizowanie zadań na podstawie uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły,
 • zapewnianie prawidłowości prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania,
 • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
 • zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki,
 • zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
 • wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • organizowanie dla uczniów niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itd. 

Jeśli dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem prowadzącym z uczniami zajęcia, w opinii można odnieść się również do kryteriów oceny pracy nauczycieli.

Wśród nich wymieniamy między innymi poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, współpracę z rodzicami, współpracę z nauczycielami, znajomość praw dziecka i ich realizację, kształtowanie u uczniów odpowiednich postaw i szacunku do drugiego człowieka czy zapewnianie uczniom bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia o pracy Dyrektora Szkoły – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)