Skarga na nauczyciela WZÓR

17,00 

Skargę na nauczyciela może wnieść zarówno rodzic ucznia, jak i uczeń pełnoletni. W pierwszej kolejności pismo tego typu należy kierować do dyrektora szkoły, który pełni nadzór nad zatrudnioną kadrą pracowników. Jeśli skarga nie wywoła oczekiwanej reakcji, kolejne pismo można zaadresować do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać skargę na nauczyciela?

Do przygotowania skargi na pedagoga można użyć uniwersalnego wzoru skargi na nauczyciela. Dokument sprawdzi się niezależnie od tego, czy pismo będzie skierowane do dyrektora szkoły, czy do kuratorium oświaty. Skarga powinna zawierać:

 • dane wnoszącego,
 • opis sprawy,
 • dane nauczyciela, którego dotyczy,
 • żądania wnoszącego skargę,
 • podpis. 

Pismo można wnieść osobiście lub listownie. Odpowiedzi na nie należy oczekiwać w ciągu maksymalnie 30 dni. 

Czego może dotyczyć skarga na nauczyciela?

Ponieważ w swojej pracy nauczyciel musi przestrzegać między innymi przepisów prawa oświatowego (Karty nauczyciela), a także praw ucznia, praw dziecka i wewnętrznych regulacji placówki (statut, regulamin), skarga na pedagoga może dotyczyć przede wszystkim naruszania tych przepisów. Nauczyciel łamie prawo między innymi wtedy, kiedy:

 • dyskryminuje uczniów,
 • nie przestrzega praw ucznia lub praw dziecka,
 • nie dba o higieniczne i bezpieczne warunki opieki, nauki i wychowania uczniów. 

Przykładowa skarga na nauczyciela może dotyczyć zarówno zachowania pedagoga, jak i jego kompetencji. W treści dokumentu uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego najczęściej opisują zatem następujące okoliczności:

 • nauczyciel wpisuje do dziennika zmyślone oceny,
 • nauczyciel stosuje niesprawiedliwy system oceniania,
 • nauczyciel faworyzuje część uczniów, jednocześnie traktując gorzej pozostałe dzieci,
 • nauczyciel nadużywa zwolnień, przez co nie realizuje programu nauczania w odpowiednim tempie,
 • nauczyciel nie ma odpowiednich kompetencji do nauczania danego przedmiotu, co skutkuje niskimi wynikami uczniów,
 • nauczyciel ma niską kulturę osobistą,
 • nauczyciel jest agresywny,
 • nauczyciel stosuje nieodpowiedni system oceniania/sprawdzania wiedzy uczniów, itd. 

Czym skutkuje skarga na nauczyciela?

Pisemna skarga na nauczyciela, zawierająca dane osobowe wnoszącego, zobowiązuje dyrektora do ustosunkowania się do takiego pisma. Kierujący placówką powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, aby potwierdzić lub wykluczyć możliwość popełnienia przez nauczyciela zarzucanych mu czynów.

W tym celu może prowadzić rozmowy między innymi z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły oraz z rodzicami. Ma też prawo przeprowadzić anonimowe ankiety wśród uczniów. Ostatecznie, skarga może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, w ramach którego pedagog zostanie ukarany, np. naganą.

Jeśli skarga na nauczyciela wpłynie do kuratorium oświaty, może zakończyć  się przeprowadzeniem w szkole kontroli wizytatora. Wizytacja będzie obejmowała szerszy zakres postępowania wyjaśniającego i może doprowadzić również do ukarania innych podmiotów, w tym dyrektora, który odpowiada za zatrudnionych w szkole pedagogów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na nauczyciela WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)