Wzór skargi na nauczyciela do Kuratorium Oświaty

17,00 

Skarga na nauczyciela do kuratorium oświaty może dotyczyć między innymi łamania przepisów prawa oświatowego, ale też niestosownego zachowania pedagoga. W pierwszej kolejności skargi na nauczycieli należy adresować do dyrektora szkoły. Jeśli jednak kierujący placówką nie podejmuje oczekiwanych działań, sprawę można skierować do kuratora. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy skarga na nauczyciela do kuratorium oświaty to dobre rozwiązanie?

Bardzo często podkreśla się, że skarga na nauczyciela do kuratorium oświaty powinna być traktowana jako rozwiązanie ostateczne, stosowane wtedy, kiedy inne sposoby rozwiązania problemu zawiodły. W pierwszej kolejności rodzicom uczniów oraz uczniom pełnoletnim skargi na nauczyciela zaleca się wnosić do dyrektora szkoły.

Kierujący placówką sprawuje w niej bowiem nadzór pedagogiczny. Jest też przełożonym dla zatrudnionych w szkole pracowników. Ma obowiązek ustosunkować się do prawidłowo wniesionej skargi, wyjaśnić problem i podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić uczniom odpowiednie warunki nauki i wychowania.

Jeśli dyrektor nie reaguje, sprawę można zgłosić “wyżej”, czyli do organu prowadzącego placówkę. Dopiero w przypadku, kiedy wszystkie te metody interweniowania zawiodą, warto pomyśleć o wniesieniu skargi bezpośrednio do kuratorium. W takim przypadku dokument często nie dotyczy już jedynie postępowania nauczyciela, ale również zaniedbań ze strony dyrekcji szkoły. 

Jak napisać skargę na nauczyciela do kuratorium oświaty?

Przykładowa skarga na nauczyciela do kuratorium oświaty powinna przyjmować formę pisemną. Należy adresować ją odpowiednio do: Kuratorium Oświaty lub do Delegatur Kuratorium Oświaty. Pismo musi zawierać dane osobowe wnoszącego skargę, ponieważ anonimowe zgłoszenie może pozostać bez rozpatrzenia. W treści skargi należy uwzględnić zatem:

 • dane wnoszącego,
 • dane szkoły, której dotyczy skarga,
 • dane nauczyciela, którego dotyczy skarga,
 • rzeczowy opis sprawy,
 • żądania wnoszącego skargę. 

Wniesienie skargi do kuratorium oświaty powinno być uzasadnione. Wypełniając wzór skargi na nauczyciela do kuratorium oświaty, należy uwzględnić w piśmie samodzielnie przygotowany opis problemu. Skarga na nauczyciela może dotyczyć natomiast wielu spraw, w tym:

 • łamania przepisów prawa oświatowego, praw ucznia, praw dziecka, regulaminu/statutu szkoły,
 • stosowania niewłaściwych form oceniania,
 • dyskryminowania uczniów (nierównego traktowania),
 • stosowania niewłaściwych form i metod pracy, w tym materiałów dydaktycznych,
 • niezrealizowania podstawy programowej,
 • częstych nieobecności, nadużywania zwolnień,
 • agresywnego zachowania pedagoga, itd. 

Zasadniczo, kuratorium pełni nad placówką nadzór pedagogiczny, dlatego skarga adresowana do tego podmiotu powinna odnosić się raczej do takich spraw, jak łamanie przepisów, brak realizacji podstawy programowej na zajęciach czy stosowanie niezgodnych z prawem metod oceniania i klasyfikowania uczniów.

Czym skutkuje skarga na nauczyciela do kuratorium oświaty?

Skarga na nauczyciela do kuratorium prowadzi zazwyczaj do przeprowadzenia w placówce ogólnej kontroli. Kontrola obejmuje sprawdzenie dokumentacji szkolnej, przeprowadzenie rozmów z nauczycielami i rodzicami, obserwację zajęć, a nawet ankiety wśród uczniów.

Ostatecznie, sprawa może zakończyć się nawet postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela i dyrektora, który nie podjął odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór skargi na nauczyciela do Kuratorium Oświaty”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)