Skarga na Przedszkole – wzór

17,00 

Skarga na przedszkole powinna wpłynąć w pierwszej kolejności do kierującego placówką, czyli do dyrektora. Dokument może dotyczyć między innymi nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka czy pracy poszczególnych nauczycieli. Jak napisać skargę na przedszkole?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Gdzie złożyć skargę na przedszkole?

Rodzice uczniów mogą skierować skargę na przedszkole do następujących podmiotów:

  • do dyrektora placówki,
  • do organu prowadzącego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  • do kuratorium oświaty, czyli organu sprawującego nad przedszkolem nadzór pedagogiczny. 

Należy mieć na uwadze, że w pierwszej kolejności skarga na przedszkole powinna wpłynąć do dyrektora placówki. Jeśli problem dotyczy zachowania poszczególnych nauczycieli czy innych kwestii, nad którymi nadzór sprawuje kierujący placówką, będzie to najlepsze rozwiązanie.

W przypadku, kiedy skarga ma dotyczyć pracy samego dyrektora lub gdy pismo adresowane do kierującego placówką nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, rodzic może zaadresować kolejną skargę do wyższego organu – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Co istotne, do kuratorium można skierować także skargę dotyczącą pracy przedszkola prywatnego. 

Jak napisać skargę na przedszkole?

Do przygotowania skargi na działalność placówki oświatowej rodzic może użyć sprawdzonego wzoru skargi na przedszkole, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Warto pamiętać, że skarga nie powinna być anonimowa, ponieważ takie pisma można pozostawić bez rozpatrzenia.

Dokument musi zawierać zatem dane wnoszącego, a także datę i miejsce sporządzenia, opis problemu i żądania rodzica oraz jego podpis.

Skarga powinna wyjaśniać, jakich działań lub zaniechań placówki dotyczy sprawa oraz czego rodzic oczekuje od adresata swojego pisma. Dokument można złożyć osobiście lub listownie, najlepiej listem poleconym. Odpowiedzi na skargę należy oczekiwać w terminie do 30 dni. 

Czego może dotyczyć skarga na przedszkole?

Przykładowa skarga na przedszkole może dotyczyć różnych spraw związanych z pracą nauczycieli lub dyrektora placówki. Najczęściej rodzice skarżą się na:

  • nieuzasadnioną odmowę przyjęcia dziecka do przedszkola,
  • negatywne zachowanie nauczyciela, np. na agresję, niską kulturę osobistą, narażanie dzieci na niebezpieczeństwo,
  • złe traktowanie konkretnego dziecka przez nauczyciela, 
  • bagatelizowanie zgłaszanych problemów przez dyrektora, itd. 

Bez względu na rodzaj opisywanego problemu, podmiot przyjmujący skargę powinien zbadać jej treść i odnieść się do tematu, udzielając odpowiedzi na pismo rodziców po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Jeśli skarga została wniesiona do dyrektora i dotyczy pracy nauczyciela, kierujący placówką może przeprowadzić hospitację jego zajęć, a także anonimowe ankiety wśród rodziców. Po wyjaśnieniu sytuacji powinien także poinformować rodziców o tym, jak rozpatrzył ich skargę.

Jeżeli zaś pismo zostało wniesione do kuratorium, może skutkować przeprowadzeniem w placówce kontroli wizytatora. Taka osoba podczas wizytacji sprawdzi również poprawność prowadzonej w przedszkolu dokumentacji i przyjrzy się bliżej pracy wskazanego nauczyciela oraz dyrektora placówki. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na Przedszkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)