Skarga na Dyrektora Przedszkola do Kuratorium – wzór

17,00 

Nauczyciel przedszkola lub rodzic dziecka mogą wnieść skargę na dyrektora placówki do kuratorium oświaty między innymi w przypadku, kiedy kierujący przedszkolem nie stosuje się do obowiązujących go przepisów prawa oświatowego. Pismo należy adresować do Kuratorium Oświaty lub Delegatur Kuratorium Oświaty. Warto pamiętać, aby skargę do kuratorium traktować jako rozwiązanie ostateczne. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego może dotyczyć skarga na dyrektora przedszkola do kuratorium?

Przykładowa skarga na dyrektora przedszkola do kuratorium może dotyczyć między innymi spraw związanych z:

  • kształceniem,
  • zatrudnianiem osób bez odpowiednich kwalifikacji,
  • rekrutacją (np. nieuzasadniona odmowa przyjęcia dziecka),
  • stosunkiem pracy (sprawy pracownicze).

Zasadniczo, skarga na dyrektora przedszkola powinna wskazywać albo na zaniedbanie, albo na popełnianie czynów niezgodnych z przepisami. Ponieważ kierujący placówką ma obowiązek między innymi:

  • prowadzić nadzór nad nauczycielami,
  • zapewniać uczniom bezpieczeństwo,
  • dbać o odpowiednie warunki nauki, wychowania i opieki,

skarga na jego postępowanie może dotyczyć także braku stosownej reakcji na zgłaszane problemy związane z zachowaniem trudnego ucznia czy z niestosownym postępowaniem pedagoga. 

Jak napisać skargę na dyrektora przedszkola do Kuratorium Oświaty?

Jak zostało wspomniane, skarga do kuratorium powinna być traktowana jako ostateczność. Innym podmiotem, do którego rodzic może zgłosić swoje zastrzeżenia jest bowiem organ prowadzący placówkę, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Natomiast nauczyciel przedszkola, zamiast wnosić skargę na sprawy pracownicze do kuratorium, może ze swoim problemem wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku podjęcia decyzji o zgłoszeniu problemu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką, skargę można przygotować na podstawie wzoru skargi na dyrektora przedszkola do kuratorium. Pismo zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne.

Warto pamiętać, że skarga do kuratorium musi być dokumentem imiennym. Należy uwzględnić w niej swoje dane osobowe i kontaktowe, ponieważ anonimy pozostawia się bez rozpatrzenia. Poza tym, kuratorium potrzebuje takich danych, aby udzielić odpowiedzi na skargę oraz podjąć ewentualny kontakt z jej autorem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Czym skutkuje skarga na dyrektora przedszkola do kuratorium?

Skarga na dyrektora przedszkola wniesiona do kuratorium oświaty powinna skutkować przeprowadzeniem kontroli w placówce oświatowej. Taka kontrola służy sprawdzeniu, czy funkcjonowanie przedszkola jest zgodne z przepisami prawa oświatowego.

Podczas swojej wizyty pracownik kuratorium prowadzi rozmowy z nauczycielami, sprawdza, czy dzieciom udziela się niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bada dokumentację prowadzoną przez placówkę.

Ostatecznie, wizytacja może zakończyć się wymierzeniem dyrektorowi kary: nagany, zwolnienia z pracy z zakazem zatrudnienia na maksymalnie 3 lata lub całkowitym zakazem wykonywania zawodu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na Dyrektora Przedszkola do Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)