Jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium Oświaty? wzór skargi

17,00 

Skarga na nauczyciela do kuratorium oświaty powinna być traktowana jako ostateczność. Należy wiedzieć, że w pierwszej kolejności nieodpowiednie zachowanie pedagoga uczeń lub rodzic może zgłosić dyrektorowi szkoły. To kierujący placówką odpowiada bowiem za sprawowanie w niej nadzoru pedagogicznego oraz zarządzanie zatrudnioną kadrą pracowniczą. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można zgłosić nauczyciela do kuratorium oświaty?

O zgłoszeniu nauczyciela do kuratorium oświaty może pomyśleć pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego w przypadku, kiedy dyrekcja szkoły pozostaje obojętna na skargi dotyczące niewłaściwego zachowania pedagoga. Należy pamiętać, że dyrektor jest przełożonym dla nauczycieli i ma obowiązek między innymi:

  • sprawować nad nimi nadzór pedagogiczny,
  • zapewniać odpowiednie warunki do nauki i wychowania wszystkim uczniom,
  • dbać o bezpieczeństwo uczniów.

W związku z tym, jeśli nauczyciel łamie przepisy, zachowuje się niestosownie lub – co gorsza – jest agresywny, skargę na jego działania należy zaadresować najpierw do dyrektora, a dopiero w przypadku braku reakcji – do organu prowadzącego szkołę lub do kuratorium oświaty.

Warto pamiętać także, że kuratorium sprawuje nad szkołą nadzór pedagogiczny. Skargi kierowane do tego organu powinny dotyczyć zatem między innymi braku realizacji podstawy programowej przez nauczyciela czy też łamania przepisów prawa oświatowego.

Jak napisać skargę na nauczyciela do kuratorium oświaty?

Jeśli rodzic zdecyduje się zgłosić nauczyciela do kuratorium oświaty, może wnieść taką skargę ustnie do protokołu lub na piśmie. Pisemna skarga do kuratorium powinna być skargą imienną, nie anonimową. Dokument można przygotować, używając wzoru skargi na nauczyciela do kuratorium oświaty. Pismo wystarczy uzupełnić następującymi informacjami:

  • dane wnoszącego pismo,
  • nazwa i adres szkoły, w której pracuje nauczyciel,
  • dane nauczyciela, którego dotyczy skarga,
  • rzeczowy opis sprawy,
  • żądania wnoszącego skargę. 

Należy pamiętać, że skarga nie powinna opisywać okoliczności, których wnoszący nie jest w stanie udowodnić. Do pisma warto dołączyć też dokumenty i inne dowody na przedstawione argumenty. 

Czym skutkuje skarga na nauczyciela do kuratorium?

Zgłoszenie nauczyciela do kuratorium jest krokiem radykalnym, ponieważ z reguły prowadzi do przeprowadzenia w placówce oświatowej ogólnej kontroli. Kontrola obejmuje między innymi sprawdzenie prowadzonej przez szkołę dokumentacji, a także obserwację zajęć, rozmowy z rodzicami i nauczycielami czy ankiety anonimowe wśród uczniów.

Wizytacja może okazać się dotkliwa nie tylko dla pedagoga, którego dotyczy skarga, ale również dla innych pracowników szkoły. Przykładowa skarga na nauczyciela do kuratorium, której zarzuty okażą się prawdziwe, powinna doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego i ukarania nauczyciela, np. naganą.

Jeśli zaś okaże się, że dyrektor wiedział o postępowaniu pedagoga i nie podjął odpowiednich działań, również on jako kierujący placówką zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium Oświaty? wzór skargi”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)