Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium – wzór

17,00 

Kuratorium oświaty nie zawsze jest odpowiednim organem do rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły. Warto pamiętać, że kurator sprawuje nad placówką oświatową przede wszystkim nadzór pedagogiczny. Skarga na dyrektora szkoły do kuratorium powinna dotyczyć zatem spraw związanych z realizacją podstawy programowej i przestrzegania przepisów prawa oświatowego. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skargi, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym zajmuje się kuratorium?

Jeśli skarga na dyrektora szkoły trafi do kuratorium, choć opisuje problem niezwiązany z działalnością tego podmiotu, zostanie przekierowana do odpowiedniego adresata. Jakie skargi można kierować zatem do kuratora? Zasadniczo organ, jakim jest kuratorium oświaty, zajmuje się sprawdzaniem, czy placówki:

  • realizują podstawę programową,
  • przestrzegają zasad prawidłowego oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów,
  • realizują ramowe plany nauczania,
  • dbają o bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, opieki i wychowania,
  • przestrzegają praw ucznia, praw dziecka,
  • przestrzegają zasad prowadzenia egzaminów.

Jeśli więc placówka nie respektuje przepisów prawa oświatowego, praw ucznia, praw dziecka czy wewnętrznego statutu – można zgłosić taki problem do kuratorium. Poza tym, skarga na dyrektora będzie zasadna również wtedy, kiedy kierujący placówką zignorował pisma adresowane do niego, np. skargę na ucznia, skargę na nauczyciela. 

Czego może dotyczyć skarga na dyrektora szkoły do kuratorium?

Jak zostało wspomniane, przykładowa skarga na dyrektora szkoły do kuratorium powinna wiązać się z kompetencjami kuratora. W praktyce, pismo tego typu może sporządzić i rodzic ucznia, i uczeń pełnoletni, i nauczyciel pracujący w danej placówce.

Skargi uczniów i rodziców na dyrektora dotyczą najczęściej niewłaściwego zarządzania szkołą, braku troski o odpowiednie warunki do nauki, zaniedbywania obowiązku udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itd. Z kolei skargi nauczycieli mogą wskazywać na:

  • problemy z podnoszeniem kwalifikacji,
  • problemy z dokształcaniem,
  • problemy związane z wynagrodzeniami, sprawami socjalnymi, rentami i emeryturami (w tym przypadku sprawę można zgłosić też do Państwowej Inspekcji Pracy).

Jak napisać skargę na dyrektora szkoły do kuratorium?

Do przygotowania pisemnej skargi do kuratora oświaty można użyć sprawdzonego i uniwersalnego wzoru skargi na dyrektora szkoły do kuratorium. Dokument wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami, w tym opisem problemu oraz danymi osobowymi wnoszącego – pismo nie może być anonimowe.

Skarga powinna informować, jakich czynów lub jakich zaniedbań dopuścił się dyrektor. Wskazane jest także poparcie jej odpowiednim materiałem dowodowym. Prawidłowo wniesiona skarga na dyrektora szkoły zobowiązuje kuratorium do rozpatrzenia pisma i odniesienia się do niego w ciągu 30 dni.

W tym czasie pracownik kuratorium powinien przeprowadzić w placówce kontrolę. Wizytacja ma na celu sprawdzenie, czy placówka jest prowadzona zgodnie z przepisami. W ramach takiej kontroli wizytator z kuratorium sprawdza między innymi dokumentację szkolną, prowadzi rozmowy z nauczycielami, a niekiedy przeprowadza także anonimowe ankiety wśród uczniów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)