Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela – PRZYKŁAD

17,00 

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy. Zawiera stwierdzenie uogólniające (ocenę: negatywna, dobra, bardzo dobra, wyróżniająca) oraz uzasadnienie z odniesieniem do kryteriów oceny pracy nauczyciela. Jak przygotować takie uzasadnienie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura ustalenia oceny pracy nauczyciela?

Za ustalenie oceny pracy nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły zatrudniającej. Oceny dokonuje się z inicjatywy kierującego placówką lub na wniosek uprawnionego podmiotu, na przykład samego nauczyciela czy rady rodziców.

Ocenę można ustalić nauczycielowi dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania oceny poprzedniej. Całą procedurę regulują przepisy Karty nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Zgodnie z treścią tych aktów prawnych, dyrektor ma obowiązek zasięgnąć między innymi opinii rady rodziców przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela. Sam dokument powinien zawierać ustalone na podstawie podanych kryteriów stwierdzenie uogólniające, czyli ocenę:

 • negatywną,
 • dobrą,
 • bardzo dobrą,
 • wyróżniającą.

Niezbędne jest także uzasadnienie oceny w oparciu o stopień realizacji kryteriów oceny pracy nauczyciela: obowiązkowych i dodatkowych (dwa wybrane przez dyrektora i nauczyciela).

Jak uzasadnić ocenę pracy nauczyciela?

Przykładowe uzasadnienie oceny pracy nauczyciela to wyjaśnienie, dlaczego dyrektor przyznał pedagogowi taką, a nie inną liczbę punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów oceny pracy. Na takiej podstawie – po zsumowaniu punktów – ustala się ocenę pracy nauczyciela, zgodnie z instrukcją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Podstawowe kryteria oceny pracy nauczyciela to między innymi:

 • poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki opieki, wychowania i nauki,
 • znajomość i realizacja praw dziecka,
 • kierowanie się dobrem ucznia,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, 
 • kształtowanie u uczniów świadomości posiadanych praw,
 • kształtowanie u uczniów postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, 
 • współpraca z rodzicami,
 • współpraca z nauczycielami,
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, 
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczyciela. 

Do opracowania uzasadnienia ustalonej oceny dyrektor może użyć wzoru przykładowego uzasadnienia oceny pracy nauczyciela. 

Jakie są dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela?

W uzasadnieniu oceny pracy nauczyciela dyrektor może odnieść się do dwóch wybranych kryteriów dodatkowych oceny pracy pedagoga. Wśród nich wymienia się natomiast między innymi:

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia,
 • analizowanie pracy własnej,
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w ramach doskonalenia zawodowego,
 • podejmowanie działań innowacyjnych,
 • pobudzanie inicjatyw u uczniów,
 • rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów,
 • prowadzenie i omawianie zajęć otwartych na rodziców i innych nauczycieli,
 • współpraca z CKE.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela – PRZYKŁAD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)