Wniosek o postępowanie dyscyplinarne – Karta Nauczyciela

17,00 

Prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego na podstawie przepisów karty nauczyciela nie zajmuje się dyrektor szkoły, lecz rzecznik dyscyplinarny działający z ramienia kuratorium oświaty. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi się wobec nauczycieli i dyrektorów w przypadku, gdy swoim zachowaniem uchybili oni godności zawodu lub gdy naruszyli swoje podstawowe obowiązki pracownicze.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać wniosek o postępowanie dyscyplinarne na podstawie Karty nauczyciela?

Przykładowy wniosek o postępowanie dyscyplinarne składa:

  • dyrektor szkoły, kiedy sprawa dotyczy nauczyciela,
  • organ prowadzący, kiedy sprawa dotyczy dyrektora.

Pismo można przygotować, stosując wzór wniosku o postępowanie dyscyplinarne na podstawie przepisów karty nauczyciela. Co ważne, dokument ten należy złożyć w terminie do 14 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o nagannym zachowaniu pedagoga (o złamaniu przepisów czy o postępowaniu godzącym w dobre imię zawodu nauczyciela).

We wniosku należy dokładnie opisać sprawę i określić, przebieg postępowania wyjaśniającego. Pismo składa się tylko wtedy, kiedy zarzuty wobec nauczyciela zostały potwierdzone lub gdy prawdopodobieństwo popełnienia danego czynu jest bardzo wysokie.

Czym skutkuje wniosek o postępowanie dyscyplinarne?

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela lub dyrektora prowadzi rzecznik dyscyplinarny, działający z ramienia kuratorium oświaty. Rzecznik zgłasza sprawę do komisji dyscyplinarnej, jeśli w ramach prowadzonego przez siebie postępowania wyjaśniającego prawdopodobne okazuje się popełnienie przez nauczyciela przewinienia dyscyplinarnego.

Może on zawiadomić komisję o sprawie pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie. W zawiadomieniu szczegółowo opisuje zdarzenie, na podstawie którego wysnuto podejrzenia wobec nauczyciela.  Ostatecznie komisja dyscyplinarna może orzec wobec pedagoga jedną z następujących kar:

  • naganę z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela na okres 3 lat,
  • wydalenie z zawodu nauczyciela.

Kiedy nauczyciel podlega karze dyscyplinarnej?

Przykładowy wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela może dotyczyć sytuacji, w której pedagog uchybił godności zawodu lub obowiązkom opisanym w art. 6 KN. Karze podlega też nauczyciel, który złamał przepisy dotyczące porządku pracy, na podstawie art. 108 Kodeksu pracy.

Uchybienie godności zawodu nauczyciela polega na naruszeniu obowiązku godnego zachowania pedagoga – w pracy i w życiu prywatnym. Wzorzec postawy nauczyciela wynika natomiast między innymi z przepisów prawa, norm etyki zawodowej oraz innych norm moralnych.

Nauczyciel odpowiada dyscyplinarnie także za naruszenie obowiązków służbowych. Kara upomnienia lub nagany grozi pedagogowi, który:

  • nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku pracy, 
  • nie przestrzega przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych,
  • nie stosuje się do przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o postępowanie dyscyplinarne – Karta Nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)