Wzór podania o dodatkowe zajęcia

17,00 

Dyrektor szkoły nie może zorganizować dodatkowych zajęć bez zgody organu prowadzącego oraz bez zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Musi zatem wystąpić o taką zgodę, najlepiej na piśmie. Warto wiedzieć, że wniosek o zajęcia dodatkowe może dotyczyć maksymalnie 3 godzin dodatkowych w tygodniu dla każdego oddziału.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakich zajęć dodatkowych dotyczy wniosek dyrektora?

Przykładowe podanie o dodatkowe zajęcia dotyczy zajęć:

 • z języka obcego nowożytnego, 
 • rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • rozwijających uzdolnienia/zainteresowania,
 • prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • nie objętych podstawą programową,
 • prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • z zakresu doradztwa zawodowego.

Wniosek nie ma więc związku z zajęciami organizowanymi poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie. Zajęciami dodatkowymi nie są:

 • zespoły muzyczne,
 • próby chóru szkolnego,
 • zajęcia taneczne,
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • koła zainteresowań,
 • koła przedmiotowe.

Jak wygląda organizacja zajęć dodatkowych w szkole?

Zajęcia dodatkowe w szkole organizowane są na wniosek dyrektora, który może zostać przygotowany w oparciu o wzór podania o dodatkowe zajęcia. Pismo adresowane jest do organu prowadzącego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – organ odpowiada bowiem za ich finansowanie, czyli wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.

Poza zgodą tego organu dyrektor musi uzyskać jeszcze opinię – rady pedagogicznej i rady rodziców. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, organ prowadzący może zezwolić na wprowadzenie maksymalnie 3 dodatkowych godzin zajęć dla każdego oddziału.

Kiedy dyrektor wprowadza dodatkowe zajęcia do tygodniowego rozkładu zajęć uczniów, udział w nich jest obowiązkowy. Ocenianie uczniów z dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się na zasadach określonych w statucie szkoły – podobnie do oceniania z religii czy etyki. Ocena z zajęć dodatkowych ma więc wpływ na średnią ucznia. 

Jak uzasadnić podanie o dodatkowe zajęcia?

Aby organ prowadzący wyraził zgodę na zajęcia dodatkowe, musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi i wyrażać taką wolę. Jego decyzja zależna będzie zatem w dużej mierze od uzasadnienia wniosku przez dyrektora. Ten zaś w swoim piśmie może powołać się na różne argumenty, na przykład na bardzo niskie wyniki uczniów w egzaminach.

Uzasadnienie zależne będzie jednak od okoliczności i rodzaju zajęć, jakie dyrektor chce zorganizować dla uczniów w swojej szkole. Jeśli będą to zajęcia rozwijające uzdolnienia, warto napisać dokładnie, o jaki rodzaj uzdolnień chodzi (np. zajęcia sportowe). Wniosek najlepiej jest złożyć na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy placówki.

Można jednak wnieść go też później, pamiętając o tym, że:

 • organ prowadzący potrzebuje do 30 dni na podjęcie decyzji,
 • dyrektor musi uwzględnić dodatkowe godziny w szkolnym planie nauczania – w przypadku odpowiedzi pozytywnej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór podania o dodatkowe zajęcia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)