Wniosek o dodatkowe godziny języka polskiego dla obcokrajowców – wzór

17,00 

Prawo do dodatkowych godzin języka polskiego mają cudzoziemcy, a także polscy obywatele przybywający z zagranicy, jeśli podlegają obowiązkowi szkolnemu. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie przez okres 12 miesięcy. Organizuje je gmina lub powiat, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Komu należą się dodatkowe godziny języka polskiego?

Przykładowy wniosek o dodatkowe godziny języka polskiego dla obcokrajowców może złożyć cudzoziemiec podlegający obowiązkowi szkolnemu. Dotyczy to osób uczących się w przedszkolu lub w szkole, do ukończenia 18. roku życia.

Uzasadnieniem wniosku jest brak znajomości języka polskiego na poziomie wystarczającym do pobierania nauki w polskiej szkole. Osoby, które spełniają te warunki, mogą wypełnić wzór wniosku o dodatkowe godziny języka polskiego dla obcokrajowców i korzystać z takich zajęć bezpłatnie. Pismo należy adresować do dyrektora, choć organizacją lekcji zajmuje się organ prowadzący szkołę.

Warto wiedzieć, że z darmowych, dodatkowych lekcji języka polskiego można korzystać przez okres 12 miesięcy w wymiarze maksymalnie 5 godzin tygodniowo. Co ważne, prawo do wniesienia wniosku o takie zajęcia ma nie tylko cudzoziemiec, ale też polski obywatel, który wraca z zagranicy. 

Szczególne zasady prowadzenia dodatkowych zajęć z języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Opisane wyżej zasady nie znajdują zastosowania w stosunku do osób przybywających do Polski z Ukrainy. Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, osoby te mają prawo do dodatkowych lekcji języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 6 godzin zajęć tygodniowo przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Dotyczy to jednak uczniów szkół, a nie przedszkoli oraz osób, których pobyt na terenie kraju jest legalny. W praktyce z uprawnienia skorzystają zatem przede wszystkim ci uczniowie, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w okresie po 24. lutego 2022 roku. 

Zajęcia z języka polskiego dla polskich obywateli

Na podobnych zasadach, co cudzoziemcy inni niż obywatele Ukrainy, z dodatkowych, bezpłatnych lekcji języka polskiego mogą korzystać także obywatele polscy przybywający z zagranicy, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Dla takich osób przewiduje się dodatkowe zajęcia w okresie 12 miesięcy, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, przy czym pod uwagę bierze się tutaj nie tylko lekcje języka polskiego, ale również zajęcia wyrównawcze. Dodatkową naukę organizuje gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Zarówno cudzoziemiec, jak i polski obywatel mogą liczyć także na inne ułatwienia.

W przypadku polskich obywateli są to między innymi takie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty/maturalnego, jak:

  • korzystanie ze słownika dwujęzycznego,
  • przedłużenie czasu na pisanie egzaminu.

Dotyczy to jednak uczniów, którzy byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z:

  • wcześniejszym kształceniem się za granicą, 
  • zaburzeniami komunikacji językowej,
  • sytuacją kryzysową lub traumatyczną.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o dodatkowe godziny języka polskiego dla obcokrajowców – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)