Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego

17,00 

Nauczycielowi języka polskiego dyrektor ustala ocenę pracy tak samo, jak każdemu innemu pedagogowi. Procedura ta podlega przepisom karty nauczyciela oraz rozporządzenia MEiN z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jak wygląda przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny pracy nauczyciela języka polskiego, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela języka polskiego?

Zgodnie z przepisami ocenę pracy nauczyciela języka polskiego ustala dyrektor szkoły zatrudniającej. Ocena jest dokonywana z inicjatywy kierującego placówką lub na wniosek podmiotu uprawnionego – nauczyciela, rady rodziców czy organu prowadzącego.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się nie częściej niż co 12 miesięcy. Należy uzyskać przy tym opinię rady rodziców oraz mentora w przypadku nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu. Brak opinii tych podmiotów nie wstrzymuje całej procedury. Od ustalonej oceny pracy nauczyciela można odwołać się w terminie 14 dni.

Ocena powinna zawierać uzasadnienie i stwierdzenie uogólniające, ustalone na podstawie poziomu spełniania przez nauczyciela kryteriów wyliczonych we wspomnianym rozporządzeniu. Kryteria te podzielone są na obowiązkowe i dodatkowe, z których wybiera się tylko dwa – jedno wskazuje dyrektor, drugie nauczyciel. 

Jak powinna wyglądać przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego?

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy. Uwzględnia ocenę: negatywną, dobrą, bardzo dobrą lub wyróżniającą, czyli tak zwane stwierdzenie uogólniające. Obowiązkowym elementem dokumentu jest też uzasadnienie, czyli odniesienie się do tego, jak nauczyciel spełniał kryteria oceny pracy.

Do opracowania oceny można  użyć gotowego wzoru oceny pracy nauczyciela języka polskiego. Wzór bazuje na kryteriach, takich jak:

 • poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć,
 • współpraca z rodzicami uczniów,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • znajomość i stosowanie praw ucznia i praw dziecka,
 • wspierania każdego ucznia w jego rozwoju,
 • kształtowania u uczniów świadomości posiadanych praw, szacunku do drugiego człowieka oraz postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej
 • poszerzanie własnej wiedzy, doskonalenia umiejętności, itd.

Elementy formalne oceny pracy nauczyciela języka polskiego

Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego składa się z kilku podstawowych elementów formalnych, tworzących kartę oceny pracy. W pierwszej części dokumentu uwzględnia się:

 • dane osobowe nauczyciela,
 • datę i miejsce urodzenia nauczyciela,
 • nazwę zakładu pracy (szkoły),
 • zajmowane stanowisko/funkcję,
 • staż pracy pedagogicznej, 
 • stopień awansu zawodowego,
 • informacje na temat wykształcenia,
 • datę ostatniej oceny pracy. 

Warto pamiętać również, że ocenę ustala się na podstawie tabeli, która określa procentowo, na jaką ocenę zasługuje pedagog w oparciu o poziom spełniania kryteriów oceny pracy.

Za każde kryterium dyrektor przyznaje nauczycielowi ustaloną liczbę punktów, następnie sumuje je i ustala ocenę. Jej uzasadnienie ma wyjaśniać, dlaczego nauczyciel otrzymał taką, a nie inną liczbę punktów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa ocena pracy nauczyciela języka polskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)