Ocena pracy nauczyciela – wzór

17,00 

Ocenę pracy nauczyciela ustala się na podstawie przepisów Karty nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Przygotowaniem dokumentu zajmuje się dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest pedagog.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny pracy nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Ocenę pracy nauczyciela można ustalić nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Inicjatorem dokonania oceny pracy pedagoga bywa zarówno dyrektor zatrudniający, jak i podmioty upoważnione do złożenia wniosku o ustalenie oceny pracy nauczyciela.

Są to między innymi: nauczyciel, którego pracy dotyczy ocena, rada rodziców czy organ prowadzący szkołę. Nową ocenę można ustalić po upływie jednego roku od dnia dokonania poprzedniej oceny.

Natomiast termin na jej przygotowanie wynosi 3 miesiące, liczone odpowiednio od dnia zawiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu ustalania oceny pracy lub od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie przez dyrektora. 

Jak wygląda ocena pracy nauczyciela?

Przykładowa ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy, ale zawiera też stwierdzenie uogólniające, czyli konkretną ocenę: negatywną, dobrą, bardzo dobrą lub wyróżniającą. Ocenę nauczyciela ustala się na podstawie stopnia realizacji kryteriów wyliczonych w ustawie. Kryteria te dzielą się na obowiązkowe (podstawowe) i dodatkowe, z których wybierane są dwa – jedno wskazuje dyrektor, drugie oceniany nauczyciel.

Kryteria oceny pracy dotyczą między innymi poprawności merytorycznej prowadzonych zajęć, znajomości i stosowania praw dziecka, wspierania uczniów w ich rozwoju, współpracy z innymi nauczycielami czy współpracy z rodzicami.

Do opracowania oceny dyrektor może użyć gotowego wzoru oceny pracy nauczyciela, samodzielnie określając, ile punktów przydzieli danemu pedagogowi za spełnianie konkretnych kryteriów. Na tej podstawie ustala się ocenę, a jej uzasadnieniem jest odniesienie się do stopnia realizacji kryteriów oceny pracy przez nauczyciela.

Jak przygotować ocenę pracy nauczyciela?

Ustalając ocenę pracy nauczyciela, dyrektor zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów. Dotyczą one między innymi konieczności wystąpienia o opinię na temat pracy nauczyciela do rady rodziców i mentora, w przypadku nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Na opinię dyrektor powinien poczekać 14 dni, ale jej brak nie wstrzymuje procedury, a sama treść dokumentu nie musi mieć wpływu na ocenę pracy nauczyciela.

Warto pamiętać również, że w ramach ustalenia oceny dyrektor powinien przedstawić nauczycielowi tak zwaną kartę oceny pracy, która zawiera:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia, stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • informacje o wykształceniu,
 • datę ostatniej oceny,
 • okres pracy, który obejmuje ocena,
 • stwierdzenie uogólniające oraz uzasadnienie,
 • datę ustalenia oceny,
 • podpis dyrektora,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania.

Należy wiedzieć bowiem, że nauczyciel może odwołać się od ustalonej dla niego oceny pracy w terminie 14 dni. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)