Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór

17,00 

Ocena pracy nauczyciela może zostać ustalona nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej oceny pracy. Podstawą prawną jej sporządzenia jest Karta nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jak napisać ocenę pracy nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny pracy nauczyciela, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Karta oceny pracy nauczyciela

W ramach ustalonej oceny pracy nauczyciela dyrektor odpowiedzialny za dokonanie takiej oceny przygotowuje dla nauczyciela tak zwaną kartę oceny pracy, w której uwzględnia się:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia nauczyciela,
 • miejsce zatrudnienia,
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie,
 • datę ostatniej oceny pracy,
 • okres pracy objęty oceną,
 • stwierdzenie uogólniające, tj. ocenę negatywną, dobrą, bardzo dobrą, wyróżniającą,
 • uzasadnienie oceny,
 • datę ustalenia oceny,
 • podpis dyrektora,
 • pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania od oceny.

Dokument można przygotować, stosując sprawdzony i uniwersalny wzór przykładowej oceny pracy nauczyciela.

Jak ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Przykładowa ocena pracy nauczyciela bazuje na przepisach wspomnianego rozporządzenia, które wylicza kryteria oceny pracy pedagoga – obowiązkowe i dodatkowe. Kryteria obowiązkowe stosuje się w całości, natomiast spośród kryteriów dodatkowych zawsze wybierane są tylko dwa: jedno wskazane przez dyrektora, drugie przez nauczyciela ocenianego.

Pisemna ocena pracy nauczyciela musi odnosić się do stopnia spełniania poszczególnych kryteriów, na podstawie których dyrektor przyznał nauczycielowi określoną liczbę punktów i ustalił ocenę pracy (stwierdzenie uogólniające). W trakcie procedury kierujący placówką ma obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców oraz mentora, jeśli ocena dotyczy nauczyciela odbywającego przygotowanie do pracy w zawodzie.

Na taką opinię dyrektor czeka do 14 dni, ale jej brak nie wstrzymuje dalszej pracy nad ustaleniem oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, pedagog ma prawo odwołać się od ustalonej dla niego oceny w ciągu 14 dni od daty zapoznania się z jej projektem.

Przykładowa ocena pracy nauczyciela a kryteria oceny pracy

Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli wylicza dziewięć obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela. Przygotowując ocenę opisową pracy pedagoga, warto odnieść się do każdego z nich. Kryteria obejmują:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • troskę o higieniczne i bezpieczne warunki opieki, nauki i wychowania,
 • znajomość praw dziecka i ich realizację,
 • kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie,
 • wspieranie ucznia w jego rozwoju, a także tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, a także świadomości posiadanych praw i postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, 
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności,
 • współpracę z innymi nauczycielami,
 • współpracę z rodzicami uczniów.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)