Akt powołania na stanowisko Dyrektora – wzór

17,00 

Dyrektora szkoły czy przedszkola wybiera się w drodze konkursu. Kandydat wyłoniony w takim konkursie zostaje powołany na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący placówkę, czyli przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jak wygląda akt powołania na stanowisko dyrektora?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru aktu powołania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kogo można powołać na stanowisko dyrektora?

Jak zostało wspomniane, na stanowisko dyrektora powoływany jest kandydat wyłoniony przez komisję konkursową. Wybór komisji zatwierdza organ prowadzący szkołę czy przedszkole. Natomiast zgłoszenie do konkursu na dyrektora może złożyć przede wszystkim nauczyciel ze stopniem nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.

Nie musi to być jednak nauczyciel danej placówki. Co więcej, kandydatem na dyrektora może być nawet osoba aktualnie bezrobotna lub osoba niebędąca nauczycielem w ogóle, jeśli posiada doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym i spełnia pozostałe warunki. 

Jak wygląda akt powołania na stanowisko dyrektora?

Przykładowy akt powołania na stanowisko dyrektora jest dokumentem o charakterze formalnym. Podpisuje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Pismo można opracować, korzystając ze wzoru aktu powołania na stanowisko dyrektora. Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, takie jak:

 • data sporządzenia aktu,
 • dane szkoły, 
 • data powołania,
 • dane kandydata wybranego na dyrektora.

Warto wspomnieć, że wydanie aktu powołania nie prowadzi do nawiązania stosunku pracy. Jeśli wybrany kandydat nie jest pracownikiem szkoły, trzeba też zawrzeć z nim umowę o pracę lub zatrudnić go na podstawie aktu mianowania. Powołanie na dyrektora obejmuje zazwyczaj okres 5 lat.

W uzasadnionych przypadkach dyrektora można powołać na okres krótszy. Nie stosuje się jednak krótkotrwałego powołania na dyrektora w ramach “okresu próbnego”, kiedy komisja ma wątpliwości co do kwalifikacji kandydata.

Wymagania wobec kandydata na dyrektora szkoły

Przykładowy akt powołania na dyrektora może dotyczyć jedynie osoby, która spełnia kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego stanowisko dyrektora może objąć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 • posiada odpowiedni staż pracy,
 • posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół, bądź doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wobec której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie była karana karą porządkową z art. 108 ustawy kodeks pracy,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Co ciekawe, jeśli z konkursu nie zostanie wyłoniony żaden kandydat lub gdy nikt nie zgłosi się do konkursu, dyrektora wskazuje właściwy minister prowadzący placówkę. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Akt powołania na stanowisko Dyrektora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)