Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej

17,00 

Przystępując do konkursu na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej kandydat przedstawia dokumenty, które wykazują fakt spełniania przez niego wymogów, a także uzasadnienie przystąpienia do konkursu. Przygotowanie pisma jest obowiązkowe. Jak opracować uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie wymogi musi spełnić kandydat do pracy na stanowisku dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Wymagania na stanowisko dyrektora poradni psychologiczno pedagogicznej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, kandydat na dyrektora powinien:

 • posiadać tytuł nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • posiadać wykształcenie wyższe i tytuł naukowy, np. magister lub magister inżynier,
 • posiadać co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, bądź 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy/pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
 • spełniać warunki zdrowotne niezbędne do świadczenia pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • ukończyć studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania. 

Jakie dokumenty składa się w konkursie na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Poza przykładowym uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, kandydat zgłaszający się do konkursu składa również:

 • swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, 
 • własny życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy i wymaganego wykształcenia, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie dotyczące tego, że wobec kandydata nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, a także oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak napisać uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Do opracowania uzasadnienia przystąpienia do konkursu kandydat może użyć wzoru przykładowego uzasadnienia przystąpienia do konkursu na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pismo podpowiada, jak przekonać komisję rozpatrującą zgłoszenie do tego, że dany kandydat idealnie nadaje się do pełnienia roli kierującego placówką.

Uzasadnienie powinno wyjaśniać:

 • dlaczego kandydat chce zostać dyrektorem,
 • jaką wizję rozwoju placówki ma kandydat,
 • jaki jest według niego cel rozwoju placówki,
 • jakie działania kandydat planuje podjąć, aby podnieść jakość pracy placówki.

W treści uzasadnienia można powołać się także na fakty, które wyróżniają kandydaturę danej osoby wśród innych chętnych do objęcia stanowiska dyrektora. Są to między innymi posiadane kwalifikacje, kompetencje miękkie i twarde, doświadczenie zawodowe, istotne cechy osobowości, np. kreatywność, umiejętność inspirowania innych do działania i rozwoju.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)