Arkusz hospitacji lekcji – wzór

17,00 

Arkusz hospitacji lekcji wykorzystuje się podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez pedagogów. Jest to narzędzie nadzoru pedagogicznego, za który odpowiada w szkole jej dyrektor. Dokument służy odnotowywaniu spostrzeżeń związanych między innymi z przygotowaniem nauczyciela do lekcji oraz z jej prowadzeniem.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru arkusza hospitacji lekcji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest hospitacja?

Hospitacja to podstawowe narzędzie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz podstawowa forma kontroli i oceny pracy nauczycieli. Polega ona na biernym uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych w celu dokonania ich analizy, a niekiedy również oceny. Jednocześnie hospitacja służy także kontroli sposobu realizacji programu nauczania i wychowania. Warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów hospitacji zajęć. To między innymi:

 • hospitacja diagnozująca – ocenia postawy, umiejętności i wiedzę uczniów, 
 • hospitacja doradcza – jej celem jest doskonalenie pracy nauczyciela,
 • hospitacja oceniająca – pozwala ocenić jakość pracy nauczyciela,
 • globalna – dotyczy wszystkich działań uczniów i nauczycieli,
 • wycinkowa – dotycząca konkretnych elementów struktury zajęć.

Zasadniczym celem hospitacji zawsze będzie sprawdzenie, czy proces wychowania i kształcenia uczniów odbywa się prawidłowo oraz czy nauczyciel osiąga zamierzone wyniki. Hospitacja nie powinna być więc traktowana jako coś negatywnego, lecz jako istotne narzędzie doskonalenia procesu nauczania w szkole.

Jakie elementy powinien zawierać arkusz hospitacji lekcji?

Podczas hospitacji dyrektor lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel obserwuje zajęcia prowadzone przez hospitowanego nauczyciela i odnotowuje swoje spostrzeżenia na przykładowym arkuszu hospitacji lekcji.

W zależności od rodzaju prowadzonej hospitacji inny będzie zakres pytań uwzględnionych w arkuszu, jednak podstawowe elementy dokumentu zawsze pozostaną takie same. Pismo powinno uwzględniać:

 • dane nauczyciela hospitowanego,
 • informacje o klasie, z którą prowadzone są zajęcia,
 • datę obserwacji zajęć,
 • cel obserwacji zajęć,
 • tematykę prowadzonych zajęć.

Wymienione elementy to podstawowe informacje na temat obserwacji. Treść dokumentu tworzą natomiast pytania i odpowiedzi, czyli spostrzeżenia obserwatora.

Na jakie pytania może odpowiadać arkusz hospitacji lekcji?

Do opracowania arkusza obserwacji zajęć można wykorzystać uniwersalny wzór arkusza hospitacji lekcji, który pomaga sporządzić notatki z obserwacji, a następnie sformułować wnioski pohospitacyjne. Dokument zawiera pytania dotyczące między innymi:

 • przygotowania nauczyciela do lekcji,
 • przedstawienia przez nauczyciela celów i tematu lekcji,
 • powiązania celów lekcji z umiejętnościami i wiedzą uczniów,
 • sprawdzenia listy obecności,
 • wpisania tematu do dziennika,
 • udzielania uczniom informacji zwrotnych,
 • udzielania uczniom wskazówek,
 • wykorzystywania aktywnych metod nauczania,
 • motywowania uczniów do aktywności,
 • indywidualizowania pracy z uczniem,
 • dbania o dyscyplinę na zajęciach,
 • osiągnięcia założonych celów lekcji,
 • podsumowania lekcji,
 • dbania o dobrą atmosferę w trakcie zajęć,
 • monitorowania procesu nabywania przez uczniów wiedzy i umiejętności,
 • aktywności uczniów na zajęciach, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Arkusz hospitacji lekcji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)