Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum – wzór

17,00 

Ponieważ zmiana pensum – godzin pracy nauczyciela – dotyczy zmiany warunków zatrudnienia, należy wprowadzić ją z zachowaniem formy pisemnej. O zmianie pensum dyrektor powinien także powiadomić swojego podwładnego, przekazując mu odpowiednią informację na piśmie. Jak wygląda informacja dla nauczyciela o zmianie pensum?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru informacji o zmianie pensum, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

W jakim terminie należy poinformować nauczyciela o zmianie pensum?

Pismo z informacją o zmianie pensum musi trafić do nauczyciela z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja przyjmuje formę pisemną, ponieważ tylko wtedy pozwala wykazać, iż dyrektor powiadomił nauczyciela o zmianie warunków pracy.

Taka wiadomość powinna zostać przekazana pedagogowi w terminie do 31 maja, jeśli pensum, czyli liczba godzin pracy, ma zostać obniżone. Oznacza to bowiem, że nauczyciel otrzyma też proporcjonalnie niższe wynagrodzenie.

W przypadku zmiany pozytywnej, czyli podwyższenia pensum, termin ten nie obowiązuje. Zmianę można wprowadzić w każdym czasie za porozumieniem stron. 

Informacja o zmianie pensum a wypowiedzenie zmieniające

Zmiana liczby godzin pracy nauczyciela to zmiana warunków pracy i płacy. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę taka modyfikacja wymaga zachowania formy pisemnej, czyli przygotowania odpowiednio:

  • aneksu do umowy – jeśli zmiana jest pozytywna i obie strony zgadzają się na jej wprowadzenie,
  • wypowiedzenia zmieniającego, jeśli zmiana jest negatywna i wprowadzana z woli pracodawcy. 

Jeżeli dyrektor obniża wymiar pensum – zmniejsza liczbę godzin pracy pracownika – może wprowadzić taką zmianę za pomocą wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające wchodzi w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy (ma na to czas do upływu połowy okresu wypowiedzenia). W przypadku podwyższenia pensum, zmiany wprowadza się za pomocą porozumienia zmieniającego, czyli zwykłego aneksu do umowy, który podpisują zgodnie obie strony.

Jak powinna wyglądać informacja dla nauczyciela o zmianie pensum?

Aby powiadomić podwładnego o zmianie liczby godzin, dyrektor może wykorzystać wzór informacji dla nauczyciela o zmianie pensum, wypełniając go odpowiednimi informacjami. Dokument powinien uwzględniać:

  • datę sporządzenia,
  • dane nauczyciela,
  • opis wprowadzanych zmian,
  • termin obowiązywania wprowadzanych zmian. 

Pismo musi zawierać również pouczenie o możliwości odrzucenia proponowanych zmian w zakresie warunków pracy – do upływu połowy okresu wypowiedzenia, na piśmie.

W przypadku, kiedy nauczyciel nie zgadza się ze zmianą pensum, może złożyć odpowiednie oświadczenie w tej sprawie, jednak powinien pamiętać, że odrzucenie proponowanych warunków zmiany godzin pracy sprawi, że wypowiedzenie zmieniające przekształci się w wypowiedzenie definitywne – doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Z kolei niepodjęcie żadnych kroków przez nauczyciela, któremu dyrektor szkoły chce zmienić wymiar czasu pracy sprawi, że proponowane zmiany wejdą w życie automatycznie, również po upływie okresu wypowiedzenia. Pracownik, który nie zgadza się na obniżenie pensum, ma więc tylko jedno rozwiązanie – zmianę miejsca zatrudnienia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)